KBC Bonds Europe Ex EMUZdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Spoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) Názov Fondu Typ Fondu ISIN
KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Bonds Europe Ex EMU Dlhopisové fondy LU0096446520
Popis fondu
Riadenie KBC Bonds Europe Ex Emu vám ponúka výnosnosť pri investovaní minimálne 70% vašich aktív do rôznych dlhopisov a dlhových cenných papierov s prihliadnutím na celkovú dobu, emitovaných spoločnosťami a/alebo vládnymi agentúrami v inej európskej mene ako euro. Zostávajúcich 30% sa investuje do iných voliteľných aktív (pre viac informácií vi bod 6.1. tohto prospektu). Fond nemôže investovať viac ako ¼ svojich aktív do konvertibilných dlhopisov a varantov. Môže tiež investovať do uzavretých dlhopisových trhov alebo do trhov s obmedzeným prístupom jednotlivcov. Fond môže investovať svoje aktíva do nástrojov peňažného trhu (maximálne 1/3), bankových vkladov (maximálne 1/3) a / alebo do akcií či iných podielov (maximálne 1/10). Fond môže investovať minimálne 50% svojho imania do dlhopisov a dlhových cenných papierov s úverovým ratingom typu investičného stupňa, teda dlhodobo aspoň BBB-/Baa3, krátkodobo A3/F3/P3 u Standard & Poor´s alebo s podobnou hodnotou u Moody´s alebo Fitch. Fond môže investovať maximálne 50% svojich aktív do dlhopisov a dlhových cenných papierov s úverovým ratingom nižším ako typ investičného stupňa. Fond môže investovať maximálne 10% svojho imania do dlhopisov a dlhových cenných papierov, u ktorých uvedené ratingové agentúry nestanovili úverový rating. 3 je typickým ukazovateľom dlhopisového fondu. Väčšina dlhopisových fondov má naozaj hodnotu ukazovateľa 3 alebo 4. Dlhopisové fondy reagujú na pohyby na trhu spravidla menej citlivo ako akciové fondy. Ukazovateľ akciových fondov má skôr hodnotu 6 a v niektorých prípadoch dosahuje dokonca hodnotu 7. Hodnota dlhopisových fondov reaguje citlivo najmä na zmeny úrokových sadzieb. Dôvodom je, že úroková sadzba týchto dlhopisov bola stanovená vopred a nerastie spolu s trhovou úrokovou sadzbou.
Kde sa dá fond kúpiť
Fond sa dá kúpiť vo všetkých pobočkách Československej obchodnej banky, a. s.
Hodnota jedného podielu vo fonde Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) V akej mene je fond denominovaný Aké je minimálna výška prvého vkladu
1 079,06 € 1 079,06 € 1 089,85 € EUR 150,00 €
Riziko Volatilita Gain to Pain ratio Počet kladných mesiacov za posledných 12 mesiacov Najlepší mesiac za posledných 12 mesiacov Najhorší mesiac za posledných 12 mesiacov Najväčší pokles a doba zotavenia
4   Riziko 4 4,50% 1,1418 5 november 2023 / 1,36% február 2024 / -3,33% -12,75% a doba zotavenia 253 týždňov
Výnos za posledný týždeň Výnos za posledný mesiac Výnos za posledné 3 mesiace Výnos za posledných 6 mesiacov Výnos za posledných 12 mesiacov Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky
0,36 % 0,21 % 0,81 % -1,31 % -2,29 % 1,82 %
Vstupný poplatok (maximálny) Výstupný poplatok (maximálny) Ročný poplatok za správu (maximálny)
1,00 % 0,00 % 1,02 %
Hodnota majetku vo fonde (celkom) Hodnota majetku vo fonde ( v rámci SR) O koľko narástol predaj vo fonde za posledný týždeň O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok
1,66 mil. € 0,04 mil. € 0,00 € 0,00 € -6 805,00 €
Názov spoločnosti
KBC Asset Management