KBC Bonds High InterestZdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Spoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) Názov Fondu Typ Fondu ISIN
KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Bonds High Interest Dlhopisové fondy LU0052033098
Popis fondu
Fond KBC Bonds High Interest si kladie za cieľ dosiahnutie výnosu tak, že investuje minimálne dve tretiny zo svojich aktív do podnikových a/alebo štátnych dlhopisov denominovaných predovšetkým v menách s podstatne vyšším výnosom než u silných mien. Za meny s vysokým výnosom sa považujú také, ktoré vykazujú výnos minimálne o 0,5 % vyšší než dlhopisy vydané Spolkovou republikou Nemecko. Konvertibilné dlhopisy a opcie predstavujú maximálne jednu štvrtinu aktív fondu. Fond môže investovať na dlhopisových trhoch , ktoré sú pre individuálnych investorov uzavreté alebo im sú prístupné len v obmedzenej miere. Fond môže svoje aktíva investovať do nástrojov peňažného trhu (maximálne jednu tretinu), do aktív v bankách (maximálne jednu tretinu) a/alebo do akcií a iných podielových cenných papierov (maximálne jednu desatinu). Fond investuje minimálne 75 % svojich aktív do dlhopisov a dlhových nástrojov s úverovým hodnotením s nízkym stupňom investičného rizika, tzn. s dlhodobým ratingom minimálne na úrovni BBB-/Baa3 a krátkodobým ratingom na úrovni A3/F3/P3 podľa hodnotenia agentúry Standard & Poor's alebo ekvivalentného hodnotenia agentúry Moody’s alebo Fitch. Fond investuje maximálne 25 % svojich aktív do dlhopisov a dlhových nástrojov, ktoré dosahujú nižšie úverové hodnotenie ako nízky stupeň investičného rizika, alebo ktorým vyššie uvedené ratingové agentúry nepridelili žiadne úverové hodnotenie. Správca fondu si kladie za cieľ optimálne jeho ciele plniť vhodným načasovaním investícií a periodickým pokrytím menového rizika. 4 je typickým ukazovateľom dlhopisového fondu. Väčšina dlhopisových fondov má naozaj hodnotu ukazovateľa 3 alebo 4. Dlhopisové fondy reagujú na pohyby na trhu spravidla menej citlivo ako akciové fondy. Ukazovateľ akciových fondov má skôr hodnotu 6 a v niektorých prípadoch dosahuje dokonca hodnotu 7. Hodnota dlhopisových fondov reaguje citlivo najmä na zmeny úrokových sadzieb. Dôvodom je, že úroková sadzba týchto dlhopisov bola stanovená vopred a nerastie spolu s trhovou úrokovou sadzbou.
Kde sa dá fond kúpiť
Fond sa dá kúpiť vo všetkých pobočkách Československej obchodnej banky, a. s.
Hodnota jedného podielu vo fonde Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) V akej mene je fond denominovaný Aké je minimálna výška prvého vkladu
1 857,14 € 1 857,14 € 1 875,71 € EUR 150,00 €
Riziko Volatilita Gain to Pain ratio Počet kladných mesiacov za posledných 12 mesiacov Najlepší mesiac za posledných 12 mesiacov Najhorší mesiac za posledných 12 mesiacov Najväčší pokles a doba zotavenia
3   Riziko 3 5,02% 0,9221 7 december 2023 / 3,14% apríl 2024 / -1,31% -13,12% a doba zotavenia 86 týždňov
Výnos za posledný týždeň Výnos za posledný mesiac Výnos za posledné 3 mesiace Výnos za posledných 6 mesiacov Výnos za posledných 12 mesiacov Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky
-0,13 % 0,11 % -1,14 % 1,50 % -1,13 % -2,50 %
Vstupný poplatok (maximálny) Výstupný poplatok (maximálny) Ročný poplatok za správu (maximálny)
1,00 % 0,00 % 1,27 %
Hodnota majetku vo fonde (celkom) Hodnota majetku vo fonde ( v rámci SR) O koľko narástol predaj vo fonde za posledný týždeň O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok
27,81 mil. € 1,49 mil. € 0,00 € -6 628,00 € 7 583,00 €
Názov spoločnosti
KBC Asset Management