KBC Equity Fund Strategic SatellitesZdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Spoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) Názov Fondu Typ Fondu ISIN
KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Equity Fund Strategic Satellites Akciové fondy BE0170815956
Popis fondu
Fond KBC Equity Fund Strategic Satellites má za cieľ dosiahnuť zisk investovaním minimálne 75 % svojich aktív do celosvetového výberu akcií. Správca má veľkú voľnosť pri výbere akcií. Výber akcií sa uskutočňuje na základe tematických kritérií. V dôsledku toho môže fond vždy vo väčšej alebo menšej miere sústrediť svoje investície do jednej alebo viacerých veľmi špecifických oblastí. Ide napríklad o oblasti, ako sú spoločnosti so silným zameraním na inovácie, spoločnosti, ktoré pôsobia v oblasti vodného hospodárstva alebo energetike trvalo udržateľným spôsobom, celosvetové spoločnosti, ktoré realizujú relatívne veľkú časť svojho obratu v krajinách s rozvíjajúcou sa ekonomikou Fond KBC Equity Fund Strategic Satellites môže v obmedzenej miere používať derivatívne produkty*. Toto obmedzenie na jednej strane znamená, že derivatívne produkty môže používať na realizáciu svojich investičných cieľov (napríklad v rámci svojej investičnej stratégie na zvýšenie alebo zníženie vystavenia sa vplyvu jedného alebo viacerých trhových segmentov). Na druhej strane môže derivatívne produkty používať na odstránenie citlivosti svojho portfólia voči určitému aspektu trhu (ako je zabezpečenie voči menovému riziku). Pokyny súvisiace s podielmi vo fonde sú realizované denne,. 6 je typickým ukazovateľom akciového fondu a indikuje vysokú citlivosť na pohyby na trhu. Akcie v žiadnom prípade neponúkajú zaručený výnos a ich hodnota môže značne kolísať.
Kde sa dá fond kúpiť
Fond sa dá kúpiť vo všetkých pobočkách Československej obchodnej banky, a. s.
Hodnota jedného podielu vo fonde Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) V akej mene je fond denominovaný Aké je minimálna výška prvého vkladu
1 512,42 € 1 512,42 € 1 557,79 € EUR 150,00 €
Riziko Volatilita Gain to Pain ratio Počet kladných mesiacov za posledných 12 mesiacov Najlepší mesiac za posledných 12 mesiacov Najhorší mesiac za posledných 12 mesiacov Najväčší pokles a doba zotavenia
6   Riziko 6 11,56% 1,3098 4 november 2023 / 6,51% október 2023 / -2,86% -58,07% a doba zotavenia 41 týždňov
Výnos za posledný týždeň Výnos za posledný mesiac Výnos za posledné 3 mesiace Výnos za posledných 6 mesiacov Výnos za posledných 12 mesiacov Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky
1,56 % 2,53 % 11,48 % 15,12 % 19,54 % 10,53 %
Vstupný poplatok (maximálny) Výstupný poplatok (maximálny) Ročný poplatok za správu (maximálny)
3,00 % 0,00 % 1,72 %
Hodnota majetku vo fonde (celkom) Hodnota majetku vo fonde ( v rámci SR) O koľko narástol predaj vo fonde za posledný týždeň O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok
8,71 mil. € 0,01 mil. € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Názov spoločnosti
KBC Equity Fund