KBC Multi Interest Cash EUROZdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Spoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) Názov Fondu Typ Fondu ISIN
KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Multi Interest Cash EURO Fondy peňažného trhu BE0171265607
Popis fondu
Fond KBC Multi Interest Cash CAD je fond peňažného trhu, ktorý investuje priamo alebo nepriamo (napríklad prostredníctvom fondov maximálne do výšky 10 % aktív) do nástrojov peňažného trhu, depozít a/alebo dlhopisov denominovaných v kanadských dolároch. Fond peňažného trhu si kladie za cieľ udržať hodnotu svojich aktív, dostatočnú likviditu a ponúkať výnos zodpovedajúci úrokovým sadzbám nástrojov peňažného trhu. Do úvahy prichádzajú všetky regióny a odvetvia. Portfólio vykazuje citlivosť na zmenu úrokových sadzieb maximálne 6 mesiacov a má váženú priemernú splatnosť maximálne 12 mesiacov. Fond môže investovať do finančných nástrojov denominovaných v iných menách, pričom takéto investície sú zabezpečené voči menovému riziku. Nástroje peňažného trhu emitované spoločnosťami alebo krajinami, do ktorých fond investuje, dosahujú minimálne krátkodobé úverové hodnotenie A-2 podľa agentúry Standard & Poor's alebo ekvivalentné hodnotenie podľa agentúry Moody’s alebo Fitch, resp. profil úverového rizika, ktorý je podľa názoru správcu fondu minimálne na porovnateľnej úrovni, a to v prípade, ak nie je k dispozícii žiadne iné úverové hodnotenie. V prípade viacerých rozličných úverových hodnotení platí to najnižšie z nich. Dlhopisy emitované spoločnosťami alebo vládami, do ktorých fond investuje, majú minimálne dlhodobé úverové hodnotenie A- podľa agentúry Standard & Poor's alebo ekvivalentné hodnotenie podľa agentúry Moody’s alebo Fitch. Dlhopisy a nástroje peňažného trhu majú maximálnu splatnosť 397 dní. Fond môže investovať až 100 % svojich aktív do cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených Kanadou alebo Spojenými štátmi americkými. Fond KBC Multi Interest Cash CAD môže v obmedzenej miere používať derivatívne produkty. Toto obmedzenie na jednej strane znamená, že derivatívne produkty môže používať na realizáciu svojich investičných cieľov (napríklad v rámci svojej investičnej stratégie na zvýšenie alebo zníženie vystavenia sa vplyvu jedného alebo viacerých trhových segmentov). Na druhej strane môže derivatívne produkty používať na odstránenie citlivosti svojho portfólia voči určitému aspektu trhu (ako je zabezpečenie voči menovému riziku). Môžete si vybrať medzi kapitalizačnými podielmi alebo distribučnými podielmi. Ak si vyberiete kapitalizačné podiely, fond reinvestuje prijaté výnosy tak, ako je uvedené v prospekte
Kde sa dá fond kúpiť
Fond sa dá kúpiť vo všetkých pobočkách Československej obchodnej banky, a. s.
Hodnota jedného podielu vo fonde Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) V akej mene je fond denominovaný Aké je minimálna výška prvého vkladu
36,67 € 36,67 € 36,71 € EUR 150,00 €
Riziko Volatilita Gain to Pain ratio Počet kladných mesiacov za posledných 12 mesiacov Najlepší mesiac za posledných 12 mesiacov Najhorší mesiac za posledných 12 mesiacov Najväčší pokles a doba zotavenia
1   Riziko 1 0,82% 0,0400 11 máj 2024 / -0,01% júl 2024 / -0,13% -0,19% a doba zotavenia 4 týždne
Výnos za posledný týždeň Výnos za posledný mesiac Výnos za posledné 3 mesiace Výnos za posledných 6 mesiacov Výnos za posledných 12 mesiacov Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky
-0,83 % -0,83 % -0,96 % -1,20 % -1,65 % -0,99 %
Vstupný poplatok (maximálny) Výstupný poplatok (maximálny) Ročný poplatok za správu (maximálny)
0,10 % 0,00 % 0,42 %
Hodnota majetku vo fonde (celkom) Hodnota majetku vo fonde ( v rámci SR) O koľko narástol predaj vo fonde za posledný týždeň O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok
0,00 mil. € 0,00 mil. € -736 545,00 € -736 545,00 € -876 294,00 €
Názov spoločnosti
KBC Asset Management