KBC Multi Interest EURO MediumZdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Spoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) Názov Fondu Typ Fondu ISIN
KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Multi Interest EURO Medium Dlhopisové fondy BE0171263586
Popis fondu
Fond KBC Multi Interest EURO Medium má za cieľ dosiahnuť zisk investovaním prevažne do dlhopisov, nástrojov peňažného trhu a depozít denominovaných v eurách. Do úvahy prichádzajú všetky regióny a odvetvia. Fond investuje minimálne 75 % svojich aktív do dlhopisov a dlhových nástrojov s úverovým hodnotením s nízkym stupňom investičného rizika podľa hodnotenia agentúry Standard & Poor's alebo ekvivalentného hodnotenia agentúry Moody’s alebo Fitch. Fond investuje maximálne 25 % svojich aktív do dlhopisov a dlhových nástrojov, ktoré dosahujú nižšie úverové hodnotenie ako nízky stupeň investičného rizika, alebo ktorým vyššie uvedené ratingové agentúry nepridelili žiadne úverové hodnotenie. Dlhopisy a nástroje peňažného trhu môžu mať rozličnú životnosť. Fond KBC Multi Interest EURO Medium môže v obmedzenej miere používať derivatívne produkty. Toto obmedzenie na jednej strane znamená, že derivatívne produkty môže používať na realizáciu svojich investičných cieľov (napríklad v rámci svojej investičnej stratégie na zvýšenie alebo zníženie vystavenia sa vplyvu jedného alebo viacerých trhových segmentov). Na druhej strane môže derivatívne produkty používať na odstránenie citlivosti svojho portfólia voči určitému aspektu trhu (ako je zabezpečenie voči menovému riziku). Hodnota 2 indikuje, že tento fond patrí k menej rizikovým dlhopisovým fondom. Väčšina dlhopisových fondov má hodnotu ukazovateľa 3 alebo 4. Dlhopisové fondy reagujú na pohyby na trhu spravidla menej citlivo ako akciové fondy. Ukazovateľ akciových fondov má skôr hodnotu 6 a v niektorých prípadoch dosahuje dokonca hodnotu 7. Hodnota dlhopisových fondov reaguje citlivo najmä na zmeny úrokových sadzieb. Dôvodom je, že úroková sadzba týchto dlhopisov bola stanovená vopred a nerastie spolu s trhovou úrokovou sadzbou
Kde sa dá fond kúpiť
Fond sa dá kúpiť vo všetkých pobočkách Československej obchodnej banky, a. s.
Hodnota jedného podielu vo fonde Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) V akej mene je fond denominovaný Aké je minimálna výška prvého vkladu
45,55 € 45,55 € 45,59 € EUR 150,00 €
Riziko Volatilita Gain to Pain ratio Počet kladných mesiacov za posledných 12 mesiacov Najlepší mesiac za posledných 12 mesiacov Najhorší mesiac za posledných 12 mesiacov Najväčší pokles a doba zotavenia
2   Riziko 2 0,72% 0,6073 7 november 2023 / 0,12% apríl 2024 / -0,41% -2,92% a doba zotavenia 13 týždňov
Výnos za posledný týždeň Výnos za posledný mesiac Výnos za posledné 3 mesiace Výnos za posledných 6 mesiacov Výnos za posledných 12 mesiacov Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky
-0,39 % -0,39 % -1,09 % -1,80 % -2,10 % -0,99 %
Vstupný poplatok (maximálny) Výstupný poplatok (maximálny) Ročný poplatok za správu (maximálny)
0,10 % 0,00 % 0,42 %
Hodnota majetku vo fonde (celkom) Hodnota majetku vo fonde ( v rámci SR) O koľko narástol predaj vo fonde za posledný týždeň O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok
0,00 mil. € 0,00 mil. € -58 507,00 € -58 507,00 € -64 481,00 €
Názov spoločnosti
KBC Asset Management