KBC Renta Canarenta



Zdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Spoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) Názov Fondu Typ Fondu ISIN
KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Renta Canarenta Dlhopisové fondy LU0054025654
Popis fondu
Fond KBC Renta Canarenta má za cieľ dosiahnuť zisk investovaním prevažne do cenných papierov, najmä do dlhopisov emitovaných spoločnosťami alebo vládami a denominovaných v kanadských dolároch. Fond investuje minimálne 75 % svojich aktív do dlhopisov a dlhových nástrojov s úverovým hodnotením s nízkym stupňom investičného rizika, t. zn. s dlhodobým ratingom minimálne na úrovni BBB-/Baa3 a krátkodobým ratingom na úrovni A3/F3/P3 podľa hodnotenia agentúry Standard & Poor's alebo ekvivalentného hodnotenia agentúry Moody’s alebo Fitch. Fond investuje maximálne 25 % svojich aktív do dlhopisov a dlhových nástrojov, ktoré dosahujú nižšie úverové hodnotenie ako nízky stupeň investičného rizika, alebo ktorým vyššie uvedené ratingové agentúry nepridelili žiadne úverové hodnotenie. Fond investuje minimálne 90 % svojich aktív do dlhopisov alebo akcií emitovaných spoločnosťami alebo vládami, ktoré realizujú svoje aktivity spoločensky zodpovedným spôsobom. S ohľadom na trvalo udržateľný a spoločensky zodpovedný charakter tohto fondu sa spoločnosti posudzujú na základe pozitívnych kritérií a/alebo vylučovacích kritérií. Pri výbere krajín súvisia pozitívne kritériá s hospodárskymi výsledkami, životnou úrovňou a bezpečnosťou obyvateľstva, resp. s ochranou životného prostredia. Pri výbere spoločností súvisia pozitívne kritéria s hospodárskou politikou, internou sociálnou politikou, vedením spoločnosti, resp. s ochranou životného prostredia a ľudských práv. Vylučovacie kritériá súvisia s obchodovaním so zbraňami alebo s jadrovou energiou. Tieto hodnotenia vykonáva špeciálny výskumný tím spoločnosti KBC Asset Management v spolupráci s nezávislými expertmi. Fond môže investovať maximálne 10 % svojich aktív do cenných papierov (iných než akcie a dlhopisy), ktoré neboli predmetom dôkladnej analýzy z hľadiska spoločenskej zodpovednosti. Ak sa investícia do cenných papierov emitovaných v kanadských dolároch nezdá byť v istom momente vhodná, môže sa fond rozhodnúť dočasne investovať do cenných papierov emitovaných v iných menách. 3 je typickým ukazovateľom dlhopisového fondu. Väčšina dlhopisových fondov má naozaj hodnotu ukazovateľa 3 alebo 4. Dlhopisové fondy reagujú na pohyby na trhu spravidla menej citlivo ako akciové fondy. Ukazovateľ akciových fondov má skôr hodnotu 6 a v niektorých prípadoch dosahuje dokonca hodnotu 7. Hodnota dlhopisových fondov reaguje citlivo najmä na zmeny úrokových sadzieb. Dôvodom je, že úroková sadzba týchto dlhopisov bola stanovená vopred a nerastie spolu s trhovou úrokovou sadzbou.
Kde sa dá fond kúpiť
Fond sa dá kúpiť vo všetkých pobočkách Československej obchodnej banky, a. s.
Hodnota jedného podielu vo fonde Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) V akej mene je fond denominovaný Aké je minimálna výška prvého vkladu
2 416,78 CAD 2 416,78 CAD 2 440,94 CAD CAD 150,00 €
Riziko Volatilita Gain to Pain ratio Počet kladných mesiacov za posledných 12 mesiacov Najlepší mesiac za posledných 12 mesiacov Najhorší mesiac za posledných 12 mesiacov Najväčší pokles a doba zotavenia
6   Riziko 6 5,39% 0,9937 4 marec 2024 / 2,51% február 2024 / -2,51% -11,62% a doba zotavenia 151 týždňov
Výnos za posledný týždeň Výnos za posledný mesiac Výnos za posledné 3 mesiace Výnos za posledných 6 mesiacov Výnos za posledných 12 mesiacov Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky
0,00 % 0,00 % 1,28 % 0,83 % -2,05 % -3,42 %
Vstupný poplatok (maximálny) Výstupný poplatok (maximálny) Ročný poplatok za správu (maximálny)
1,00 % 0,00 % 0,75 %
Hodnota majetku vo fonde (celkom) Hodnota majetku vo fonde ( v rámci SR) O koľko narástol predaj vo fonde za posledný týždeň O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok
0,00 mil. CAD 0,00 mil. € 0,00 € 0,00 € -221 422,00 €
Názov spoločnosti
KBC RENTA