KBC Renta ForintrentaZdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Spoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) Názov Fondu Typ Fondu ISIN
KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Renta Forintrenta Dlhopisové fondy LU0145230578
Popis fondu
Fond KBC Renta Forintrenta má za cieľ dosiahnuť zisk investovaním prevažne do cenných papierov, najmä do dlhopisov emitovaných spoločnosťami alebo vládami a denominovaných v maarských forintoch. Keďže sa fond zameriava na rozvíjajúce sa trhy, môže investovať až 100 % svojich aktív do dlhopisov a dlhových nástrojov, ktoré dosahujú nižšie úverové hodnotenie ako nízky stupeň investičného rizika, t. zn. nižší dlhodobý rating ako úroveň BBB-/Baa3 a nižší krátkodobý rating ako A3/F3/P3 podľa hodnotenia agentúry Standard & Poor's alebo ekvivalentného hodnotenia agentúry Moody’s alebo Fitch. Fond môže investovať maximálne 10 % svojich aktív do dlhopisov a dlhových nástrojov, ktorým vyššie uvedené ratingové agentúry nepridelili žiadne úverové hodnotenie. Ak sa investícia do cenných papierov emitovaných v maarských forintoch nezdá byť v istom momente vhodná, môže sa fond rozhodnúť dočasne investovať do cenných papierov emitovaných v iných menách. 4 je typickým ukazovateľom dlhopisového fondu. Väčšina dlhopisových fondov má naozaj hodnotu ukazovateľa 3 alebo 4. Dlhopisové fondy reagujú na pohyby na trhu spravidla menej citlivo ako akciové fondy. Ukazovateľ akciových fondov má skôr hodnotu 6 a v niektorých prípadoch dosahuje dokonca hodnotu 7. Hodnota dlhopisových fondov reaguje citlivo najmä na zmeny úrokových sadzieb. Dôvodom je, že úroková sadzba týchto dlhopisov bola stanovená vopred a nerastie spolu s trhovou úrokovou sadzbou.
Kde sa dá fond kúpiť
Fond sa dá kúpiť vo všetkých pobočkách Československej obchodnej banky, a. s.
Hodnota jedného podielu vo fonde Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) V akej mene je fond denominovaný Aké je minimálna výška prvého vkladu
303 620,77 HUF 303 620,77 HUF 306 656,98 HUF HUF 150,00 €
Riziko Volatilita Gain to Pain ratio Počet kladných mesiacov za posledných 12 mesiacov Najlepší mesiac za posledných 12 mesiacov Najhorší mesiac za posledných 12 mesiacov Najväčší pokles a doba zotavenia
3   Riziko 3 4,81% 1,1909 5 jún 2024 / 0,94% február 2024 / -1,02% -16,98% a doba zotavenia 33 týždňov
Výnos za posledný týždeň Výnos za posledný mesiac Výnos za posledné 3 mesiace Výnos za posledných 6 mesiacov Výnos za posledných 12 mesiacov Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky
-0,12 % -0,30 % -0,14 % 0,19 % 0,21 % 1,65 %
Vstupný poplatok (maximálny) Výstupný poplatok (maximálny) Ročný poplatok za správu (maximálny)
1,00 % 0,00 % 0,72 %
Hodnota majetku vo fonde (celkom) Hodnota majetku vo fonde ( v rámci SR) O koľko narástol predaj vo fonde za posledný týždeň O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok
0,00 mil. HUF 0,00 mil. € -132 074,00 € -132 074,00 € -129 976,00 €
Názov spoločnosti
KBC RENTA