NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f.


Názov Fondu
NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f.
Popis fondu
Cieľom Fondu je dosahovať stredné zhodnotenie majetku prostredníctvom realitných investícií pri strednom riziku. Majetok vo Fonde je investovaný do nehnuteľností vrátane príslušenstva, majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do iných investícií úzko prepojených s realitným trhom, Fond poskytuje pôžičky realitným spoločnostiam, v ktorých má majetkovú účasť. Fond nemá úzke teritoriálne ani odvetvové zameranie. Dlhové cenné papiere obsiahnuté v majetku podielového Fondu môžu byť štátne, komunálne, vydávané bankami a finančnými inštitúciami a inými obchodnými spoločnosťami, pričom ratingové hodnotenie nie je obmedzujúcim výberovým kritériom. Správca investuje majetok Fondu podľa vlastného odborného uváženia. Pri investovaní majetku správca nekopíruje žiadny finančný index. Investície vo Fonde sú najmä v menách EUR a CZK, PLN. Vo Fonde sa môžu nachádzať aj podielové listy iných otvorených podielových fondov, cenné papiere európskych fondov a iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania, max. podiel na majetku Fondu však nepresiahne 10%. Správca môže využívať na zhodnotenie a stabilizáciu majetku vo Fonde aj deriváty. Dosahované výnosy z majetku Fondu sa zahŕňajú do hodnoty vašich podielových listov pri každom precenení majetku Fondu. Vaše podielové listy si môžete nechať vyplatiť na požiadanie za aktuálnu hodnotu podielu, ktorú správca vypočítava minimálne raz mesačne.
Kde sa dá fond kúpiť
Fond sa dá kúpiť vo všetkých pobočkách Poštovej banky, a. s.
V akej mene je fond denominovaný Aké je minimálna výška prvého vkladu
EUR 165,00 €
Poznámka
Následná investícia je v minimálnej výške 30 €. Odporúčaná doba investovanie je minimálne 3 roky.
Vstupný poplatok (maximálny) Výstupný poplatok (maximálny) Ročný poplatok za správu (maximálny)
2,50 % 0,00 % 1,80 %
Názov spoločnosti
PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.