NN (L) Emerging Markets High Dividend - X Cap CZK (hedged i)Zdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Spoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) Názov Fondu Typ Fondu ISIN
NN Investment Partners C.R., a.s. NN (L) Emerging Markets High Dividend - X Cap CZK (hedged i) Akciové fondy LU0799821219
Popis fondu
Fond investuje do spoločností založených, kótovaných alebo obchodovaných v rozvíjajúcich sa krajinách Latinskej Ameriky (vrátane Karibiku), Ázie (okrem Japonska), východnej Európy, Stredného východu a Afriky, s atraktívnym dividendovým výnosom (dividenda je vyjadrené ako percento z ceny akcie). Portfólio je diverzifikované v rôznych krajinami a obchodnímii sektory. Aktívne sa snaží ťažiť z príležitostí, ktoré trh poskytuje. Na základe dôkladnej analýzy sa spoločnosť snaží vyberať najsľubnejšie akcie. Zameriava sa na spoločnosti so stabilnými a relatívne vysokými dividendami. Nakoniec vyberie tie akcie, pri ktorých očakáva, že ponúknu udržateľný dividendový výnos vďaka svojej finančnej a obchodnej sile. Bez zaistenia sa snaží spoločnosť prekonať výkonnosť referenčného indexu MSCI Emerging Markets (Net). Pre túto konkrétnu zaistenú triedu akcií neexistuje referenčný index, pretože používajú stratégiu menového zaistenia. Základné menou čiastkového fondu je euro (EUR) a tento fond môže mať vystavenie voči iným menám ako euro. Zabezpečením tejto triedy akcií usilujú o výmenu základnej meny čiastkového fondu (EUR) za základnú menu tejto triedy akcií, ktorú je česká koruna (CZK). Expozície voči iným menám, ako CZK v tomto čiastkovom fonde u tejto triedy akcií zostáva. Zaistenie menového rizika spočíva vo vytvorení protikladné pozície v inej mene. Akcie fondu môžete predať každý (pracovný) deň, kedy sa tiež počíta hodnota. Cieľom fondu nie je výplata dividend. Všetky zisky sa ďalej investujú. Tento fond patrí do kategórie 6, pretože trhové riziko spojené s akciami a / alebo finančnými nástrojmi využívanými na dosiahnutie investičných cieľov sa považuje za vysoké. Na tieto finančné nástroje majú vplyv rôzne faktory. K týmto faktorom patrí (nie však výlučne) vývoj na finančných trhoch a tiež vývoj ekonomickej situácie emitentov týchto nástrojov, ktorých samotných sa dotýka všeobecná svetová hospodárska situácia a politickými podmienkami, ktoré panujú v každej krajine. Riziko likvidity fondu je stanovené ako vysoké. Riziká likvidity vznikajú, keď je ťažké predať špecifickou podkladovú investíciu, čo môže spôsobiť ťažkosti pri odkúpení vašej investície z fondu. Na výkonnosť fondu navyše môžu mať veľký vplyv aj výkyvy mien. Investície do špecifického téme (ako je téma popísané v cieľoch a investičnej politike tohto fondu) sú koncentrovanejšie ako investície do rôznych tém. Nemožno poskytnúť žiadnu záruku ohľadom návratnosti vašej počiatočnej investície. Zaisťovanie tried akcií, čo je metóda riziko a zostatkovej trhové riziko v závislosti od účinnosti vykonaného zabezpečenie.
Kde sa dá fond kúpiť
Fond sa dá kúpiť vo všetkých pobočkách Sberbank Slovensko, a. s.
Hodnota jedného podielu vo fonde Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) V akej mene je fond denominovaný Aké je minimálna výška prvého vkladu
1 338,91 CZK 1 338,91 CZK 1 405,86 CZK CZK 0,00 €
Poznámka
Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.
Riziko Volatilita Gain to Pain ratio Počet kladných mesiacov za posledných 12 mesiacov Najlepší mesiac za posledných 12 mesiacov Najhorší mesiac za posledných 12 mesiacov Najväčší pokles a doba zotavenia
6   Riziko 6 10,91% 1,1132 4 február 2024 / 6,81% august 2023 / -3,87% -46,54% a doba zotavenia 245 týždňov
Výnos za posledný týždeň Výnos za posledný mesiac Výnos za posledné 3 mesiace Výnos za posledných 6 mesiacov Výnos za posledných 12 mesiacov Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky
0,43 % 0,73 % 12,14 % 14,27 % 18,37 % -0,20 %
Vstupný poplatok (maximálny) Výstupný poplatok (maximálny) Ročný poplatok za správu (maximálny)
5,00 % 0,00 % 2,42 %
Hodnota majetku vo fonde (celkom) Hodnota majetku vo fonde ( v rámci SR) O koľko narástol predaj vo fonde za posledný týždeň O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok
3,78 mil. CZK 0,00 mil. € 9,81 € 9,81 € 122,35 €
Názov spoločnosti
NN Investment Partners