NN (L) Euromix Bond - P Cap EURZdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Spoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) Názov Fondu Typ Fondu ISIN
NN Investment Partners C.R., a.s. NN (L) Euromix Bond - P Cap EUR Dlhopisové fondy LU0546916619
Popis fondu
Fond investuje najmä do diverzifikovaného portfólia dlhopisov denominovaných v európskych eurách. Investuje do štátnych dlhopisov vysokej kvality (s AAA hodnotením alebo AA). V horizonte niekoľkých rokov sa snaží prekonať výkonnosť porovnávacieho indexu Barclays Euro Treasury AAA 1-10. Investičné rozhodnutie zakladá na jeho pohľade na vývoj úrokových sadzieb. Investičný proces zakladá na rozsiahlej analýze makroekonomického prostredia, trhovej situácie a na dátach svojich modelov. Za účelom riadenia rizík fondu uplatňuje prísne opatrenia v oblasti svojho monitorovania. Akcie fondu môžete predať každý (pracovný) deň, v ktorý sa počíta ich aktuálna hodnota. Cieľom fondu nie je výplata dividend. Všetky zisky ďalej investuje. tento fond patri do kategórií 3, pretože trhové riziko spojené s dlhopismi používanými na dosiahnutie investičných cieľov je považované za stredné. Na tieto finančné nástroje majú vplyv rôzne faktory. K týmto faktorom patri vývoj na finančných trhoch, rovnako ako vývoj ekonomickej situácie emitentov týchto nástrojov, ktorí sú sami ovplyvňovaný svetovou hospodárskou situáciou a politickými podmienkami, ktoré panujú v každej zemi. Očakávané kreditné riziko podkladových investície, riziko zlýhania emitentov, je nízke. Likvidné riziká vznikajú, keď je ťažké predať určitú podkladovú investíciu, čo môže spôsobiť potenciálne ťažkosti pri odkupe vašej investície z fondu. Vplyv na výkonnosť fondu môžu mať okrem toho pohyby kurzov mien. Nemožno poskytnúť žiadnu záruku ohľadom návratnosti počiatočnej investície.
Kde sa dá fond kúpiť
Fond sa dá kúpiť vo všetkých pobočkách Sberbank Slovensko, a. s.
Hodnota jedného podielu vo fonde Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) V akej mene je fond denominovaný Aké je minimálna výška prvého vkladu
147,19 € 147,19 € 151,61 € EUR 0,00 €
Poznámka
Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.
Riziko Volatilita Gain to Pain ratio Počet kladných mesiacov za posledných 12 mesiacov Najlepší mesiac za posledných 12 mesiacov Najhorší mesiac za posledných 12 mesiacov Najväčší pokles a doba zotavenia
2   Riziko 2 5,85% 0,6665 8 júl 2023 / 3,32% september 2023 / -3,58% -8,43% a doba zotavenia 53 týždňov
Výnos za posledný týždeň Výnos za posledný mesiac Výnos za posledné 3 mesiace Výnos za posledných 6 mesiacov Výnos za posledných 12 mesiacov Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky
-0,45 % -1,27 % -2,11 % -5,56 % -10,54 % -5,85 %
Vstupný poplatok (maximálny) Výstupný poplatok (maximálny) Ročný poplatok za správu (maximálny)
3,00 % 0,00 % 0,65 %
Hodnota majetku vo fonde (celkom) Hodnota majetku vo fonde ( v rámci SR) O koľko narástol predaj vo fonde za posledný týždeň O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok
6,84 mil. € 0,00 mil. € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Názov spoločnosti
NN Investment Partners