NN (L) Euro High Dividend - X Cap EURSpoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) Názov Fondu Typ Fondu ISIN
NN Investment Partners C.R., a.s. NN (L) Euro High Dividend - X Cap EUR Akciové fondy LU0127786860
Popis fondu
Tento fond investuje do spoločností kótovaných na burzách v krajinách eurozóny s nadpriemerným dividendovým výnosom (dividenda je vyjadrené ako percento z ceny akcie). Portfólio je diverzifikované v rôznych krajinami a obchodnými sektormi. V horizonte niekoľkých rokov sa spoločnosť snaží prekonať výkonnosť porovnávacieho indexu MSCI EMU. Aktívne sa snaží využívať príležitosti, ktoré trhy ponúkajú. Na základe dôkladnej analýzy sa snažia vyberať najsľubnejšie akcie. Do portfólia zahŕňajú iba spoločnosti so stabilnými dividendami. Nakoniec vyberajú akcie spoločností, u ktorých očakávajú, že budú ponúkať udržateľný dividendový výnos vďaka svojej finančnej a obchodnej sile. Akcie fondu môžete predať každý (pracovný) deň, kedy sa tiež počíta hodnota. Cieľom fondu nie je výplata dividend. Všetky zisky sa ďalej investujú. Tento fond patrí do kategórie 6, pretože trhové riziko spojené s akciami a / alebo finančnými nástrojmi využívanými na dosiahnutie investičných cieľov sa považuje za vysoké. Na tieto finančné nástrojom majú vplyv rôzne faktory. K týmto faktorom patrí (nie však výlučne) vývoj na finančných trhoch a tiež vývoj ekonomickej situácie emitentov týchto nástrojov, ktorých samotných sa dotýka všeobecná svetová hospodárska situácia a politickými podmienkami, ktoré panujú v každej krajine. Investície do špecifickej geografickej oblasti sú koncentrovanejšie ako investície do rôznych geografických oblastí. Nemožno poskytnúť žiadnu záruku ohľadom návratnosti vašej počiatočnej investície.
Kde sa dá fond kúpiť
Fond sa dá kúpiť vo všetkých pobočkách Sberbank Slovensko, a. s.
Hodnota jedného podielu vo fonde Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) V akej mene je fond denominovaný Aké je minimálna výška prvého vkladu
637,90 € 637,90 € 669,80 € EUR 0,00 €
Poznámka
Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.
Riziko Volatilita Gain to Pain ratio Počet kladných mesiacov za posledných 12 mesiacov Najlepší mesiac za posledných 12 mesiacov Najhorší mesiac za posledných 12 mesiacov Najväčší pokles a doba zotavenia
6   Riziko 6 16,58% 1,1401 5 október 2022 / 8,22% jún 2022 / -8,74% -49,59% a doba zotavenia 306 týždňov
Výnos za posledný týždeň Výnos za posledný mesiac Výnos za posledné 3 mesiace Výnos za posledných 6 mesiacov Výnos za posledných 12 mesiacov Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky
-4,05 % -4,89 % 6,01 % 13,22 % 5,06 % 18,54 %
Vstupný poplatok (maximálny) Výstupný poplatok (maximálny) Ročný poplatok za správu (maximálny)
5,00 % 0,00 % 2,30 %
Hodnota majetku vo fonde (celkom) Hodnota majetku vo fonde ( v rámci SR) O koľko narástol predaj vo fonde za posledný týždeň O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok
36,06 mil. € 0,02 mil. € 29,98 € 29,98 € 358,68 €
Názov spoločnosti
NN Investment Partners