NN (L) European Real Estate - X Cap EURZdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Spoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) Názov Fondu Typ Fondu ISIN
NN Investment Partners C.R., a.s. NN (L) European Real Estate - X Cap EUR Akciové fondy LU0121177280
Popis fondu
Fond investuje do realitných spoločností založených, kótovaných alebo obchodovaných v európskych krajinách. To zahŕňa spoločnosti, ktorých hlavné príjmy alebo aktivity sú spojené s nehnuteľnosťami, ich správou a developerskou činnosťou. Portfólio je diverzifikované naprieč krajinami. Spoločnosť sa snaží zvyšovať hodnotu fondu výberom akcií na základe dôkladnej analýzy spoločností. Vedome zvažujú rastový potenciál súčasnej ceny akcií proti súvisiacim rizikám predtým, než akciu zahrnú do fondu. Bez zaistenia sa snažia prekonať výkonnosť porovnávacieho indexu 10/40 GPR 250 Europe 20% UK (Net). Pre túto konkrétnu zaistenú triedu akcií neexistuje referenčný index, pretože používajú stratégiu menového zaistenia. Zaistenie menového rizika spočíva vo vytvorení protikladné pozície v inej mene. Akcie fondu môžete predať každý (pracovný) deň, keď sa tiež počíta hodnota. Cieľom fondu nie je výplata dividend. Všetky zisky sa ďalej investujú. Tento fond patrí do kategórie 6, pretože trhové riziko spojené s akciami a / alebo finančnými nástrojmi využívanými na dosiahnutie investičných cieľov sa považuje za vysoké. Akcie a / alebo finančné nástroje ovplyvňujú rôzne faktory. K nim patria (nie však výlučne) vývoj na finančných trhoch a tiež ekonomický vývoj emitentov týchto akcií a / alebo finančných nástrojov, ktorí sú sami ovplyvnení ako svetovú hospodársku situácií, tak hospodárskymi a politickými podmienkami konkrétnej krajiny. Riziko likvidity fondu je stanovené ako stredne vysoké. Riziká likvidity vznikajú v prípade, že je ťažké predať konkrétnu podkladovú investíciu, čo môže spôsobiť ťažkosti pri odkúpení vašej investície z fondu. Okrem toho môžu mať na výkonnosť fondu vplyv pohyby kurzov mien. Fond môže investovať do rôznych sektorov, väčšina investícií je ale koncentrovaná v rámci jedného špecifického sektoru. Nemožno poskytnúť žiadnu záruku ohľadom návratnosti vašej pôvodnej investície.
Kde sa dá fond kúpiť
Fond sa dá kúpiť vo všetkých pobočkách Sberbank Slovensko, a. s.
Hodnota jedného podielu vo fonde Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) V akej mene je fond denominovaný Aké je minimálna výška prvého vkladu
811,09 € 811,09 € 851,64 € EUR 0,00 €
Poznámka
Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.
Riziko Volatilita Gain to Pain ratio Počet kladných mesiacov za posledných 12 mesiacov Najlepší mesiac za posledných 12 mesiacov Najhorší mesiac za posledných 12 mesiacov Najväčší pokles a doba zotavenia
6   Riziko 6 25,32% 0,9535 6 november 2023 / 15,96% marec 2024 / -11,15% -45,46% a doba zotavenia 69 týždňov
Výnos za posledný týždeň Výnos za posledný mesiac Výnos za posledné 3 mesiace Výnos za posledných 6 mesiacov Výnos za posledných 12 mesiacov Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky
3,45 % 3,02 % 6,12 % 10,83 % 0,35 % -7,32 %
Vstupný poplatok (maximálny) Výstupný poplatok (maximálny) Ročný poplatok za správu (maximálny)
5,00 % 0,00 % 2,10 %
Hodnota majetku vo fonde (celkom) Hodnota majetku vo fonde ( v rámci SR) O koľko narástol predaj vo fonde za posledný týždeň O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok
4,08 mil. € 0,03 mil. € -368,48 € 593,79 € 21 123,31 €
Názov spoločnosti
NN Investment Partners