NN (L) Global High Yield - X Cap EUR (hedged iii)Zdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Spoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) Názov Fondu Typ Fondu ISIN
NN Investment Partners C.R., a.s. NN (L) Global High Yield - X Cap EUR (hedged iii) Akciové fondy LU0548664886
Popis fondu
Fond investuje najmä do diverzifikovaného portfólia globálnych firemných dlhopisov s vyšším rizikom a teda s vyššou úrokovou sadzbou (takzvané dlhopisy s vysokým výnosom, s ratingom nižším ako BBB). Na zostavenie optimálneho portfólia vo fonde spoločnosť využíva vlastnú analýzy jednotlivých emitentov podnikových dlhopisov v kombinácii s analýzou trhu ako celku. Snažia sa využívať rozdiely vo výnosoch týchto dlhopisov v rámci sektorov a medzi regiónmi, sektormi a rôznymi hodnoteniami kvality (ratingy). Rozdiely vo výnosoch v rámci sektoru sa môžu významne líšiť. Dôležitou súčasťou investovanie do nástrojov s vysokým výnosom je starostlivý výber a diverzifikácie emitentov. V horizonte niekoľkých rokov sa snažia prekonať výkonnosť porovnávacieho indexu zloženého zo 70% Barclays Capital US High Yield, 30% Barclays Capital Pan-European High Yield, 2% issuers capped ex Financial subord hedged (EUR). Zaistením sa snažia zamedziť menovým rizikám pre investorov investujúcich v eurách (EUR). Všetky vymenované riziká v referenčnom indexe tohto čiastkového fondu sú zabezpečené voči referenčnej mene tejto triedy akcií (EUR). Riziká menových fluktuácií voči EUR, ktoré súvisia s nadpriemernými a podpriemernými pozíciami v portfóliu oproti referenčnému indexu čiastkového fondu, u tejto triedy akcií zostávajú. Zaistenie menového rizika spočíva vo vytvorení protikladné pozície v inej mene. Akcie fondu môžete predať každý (pracovný) deň, kedy sa tiež počíta hodnota. Cieľom fondu nie je výplata dividend. Všetky zisky sa ďalej investujú. Tento fond je v kategórii 4 kvôli správaniu produktu počas obdobia merania výkonnosti. Berie sa do úvahy celkové trhové riziko, so zohľadnením minulej výkonnosti a budúceho potenciálneho vývoja na trhu, súvisiacich s dlhopismi používaným na dosiahnutie investičného cieľa vysoké. Na tieto finančné nástroje majú vplyv rôzne faktory. K týmto faktorom patrí (nie však výlučne) vývoj na finančných trhoch a tiež vývoj ekonomickej situácie emitentov týchto nástrojov, ktorých samotných sa dotýka všeobecná svetová hospodárska situácia a politickými podmienkami, ktoré panujú v každej krajine. Očakávané kreditné riziko, riziko zlyhania emitentov, u podkladových investícií je vysoké. Riziko likvidity fondu je stanovené ako vysoké. Riziká likvidity vznikajú, keď je ťažké predať špecifickou podkladovú investíciu, čo môže spôsobiť ťažkosti pri odkúpení vašej investície z fondu. Na výkonnosť fondu navyše môžu mať veľký vplyv aj výkyvy mien. Investície do špecifického téme (ako je téma popísané v cieľoch a investičnej politike tohto fondu) sú koncentrovanejšie ako investície do rôznych tém. Nemožno poskytnúť žiadnu záruku ohľadom návratnosti vašej počiatočnej investície. Zaisťovanie tried akcií, čo je metóda snažiaci sa riadiť špecifické menové riziko, môže vyústiť v dodatočné úverové riziko a zostatkovej trhové riziko v závislosti od účinnosti vykonaného zabezpečenie.
Kde sa dá fond kúpiť
Fond sa dá kúpiť vo všetkých pobočkách Sberbank Slovensko, a. s.
Hodnota jedného podielu vo fonde Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) V akej mene je fond denominovaný Aké je minimálna výška prvého vkladu
469,32 € 469,32 € 492,79 € EUR 0,00 €
Poznámka
Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.
Riziko Volatilita Gain to Pain ratio Počet kladných mesiacov za posledných 12 mesiacov Najlepší mesiac za posledných 12 mesiacov Najhorší mesiac za posledných 12 mesiacov Najväčší pokles a doba zotavenia
3   Riziko 3 9,47% 0,9657 7 október 2023 / 3,09% september 2023 / -6,17% -38,59% a doba zotavenia 38 týždňov
Výnos za posledný týždeň Výnos za posledný mesiac Výnos za posledné 3 mesiace Výnos za posledných 6 mesiacov Výnos za posledných 12 mesiacov Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky
-0,48 % -1,46 % 1,14 % -0,09 % -8,95 % -1,69 %
Vstupný poplatok (maximálny) Výstupný poplatok (maximálny) Ročný poplatok za správu (maximálny)
5,00 % 0,00 % 1,50 %
Hodnota majetku vo fonde (celkom) Hodnota majetku vo fonde ( v rámci SR) O koľko narástol predaj vo fonde za posledný týždeň O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok
11,04 mil. € 0,00 mil. € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Názov spoločnosti
NN Investment Partners