NN (L) International Czech Bond - P Cap CZKZdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Spoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) Názov Fondu Typ Fondu ISIN
NN Investment Partners C.R., a.s. NN (L) International Czech Bond - P Cap CZK Dlhopisové fondy LU0082087437
Popis fondu
Cieľom tohto fondu je realizovať dlhodobý rast kapitálu investovaním do relatívne ľahko obchodovateľných dlhopisov denominovaných v slovenských korunách. Patrí sem dlhopisy emitované českou vládou, obcami a firmami a tiež emisie slovenských dcérskych firiem medzinárodných spoločností. Spoločnosť investuje do dlhopisov s atraktívnou úrokovou sadzbou, o ktorých si myslia, že majú relatívne nízke riziko platobnej neschopnosti a ktoré sú kótované na oficiálnejburze cenných papierov alebo na inom regulovanom trhu. Do úvahy berú tiež kvalitu a rôznorodosť emitentov a sektorov a tiež čas do splatnosti cenných papierov. V horizonte niekoľkých rokov sa usilujú o prekonanie výkonnosti porovnávacieho indexu 100% BofA Merrill Lynch Czech Governments Index. Akcie fondu môžete predať každý (pracovný) deň, kedy sa tiež vypočítava ich aktuálna hodnota. Cieľom fondu nie je výplata dividend. Všetky zisky sa ďalej investujú. Tento fond patrí do kategórie 3, pretože trhové riziko spojené s dlhopismi používanými na dosiahnutie investičných cieľov sa považuje za stredné. Na tieto finančné nástroje majú vplyv rôzne faktory. K týmto faktorom patrí (nie však výlučne) vývoj na finančných trhoch a tiež vývoj ekonomickej situácie emitentov týchto nástrojov, ktorých samotných sa dotýka celkovou situáciou globálnej ekonomiky a politickými podmienkami, ktoré panujú v každej krajine. Očakávané kreditné riziko, riziko zlyhania emitentov, u podkladových investícií je stredné. Riziko likvidity fondu je stanovené ako stredné. Riziká likvidity vznikajú, kde je ťažké predať špecifickou podkladovú investíciu, čo môže spôsobiť ťažkosti pri odkúpení vašej investície z fondu. Investície do špecifickej geografickej oblasti sú koncentrovanejšie ako investície do rôznych geografických oblastí. Nemožno poskytnúť žiadnu záruku ohľadom návratnosti vašej počiatočné investície.
Kde sa dá fond kúpiť
Fond sa dá kúpiť vo všetkých pobočkách Sberbank Slovensko, a. s.
Hodnota jedného podielu vo fonde Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) V akej mene je fond denominovaný Aké je minimálna výška prvého vkladu
2 564,85 CZK 2 564,85 CZK 2 693,09 CZK CZK 0,00 €
Poznámka
Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.
Riziko Volatilita Gain to Pain ratio Počet kladných mesiacov za posledných 12 mesiacov Najlepší mesiac za posledných 12 mesiacov Najhorší mesiac za posledných 12 mesiacov Najväčší pokles a doba zotavenia
3   Riziko 3 4,65% 0,9594 5 december 2023 / 3,76% september 2023 / -1,25% -9,94% a doba zotavenia 192 týždňov
Výnos za posledný týždeň Výnos za posledný mesiac Výnos za posledné 3 mesiace Výnos za posledných 6 mesiacov Výnos za posledných 12 mesiacov Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky
-0,51 % -0,64 % 0,59 % 6,23 % 7,18 % -2,02 %
Vstupný poplatok (maximálny) Výstupný poplatok (maximálny) Ročný poplatok za správu (maximálny)
5,00 % 0,00 % 1,30 %
Hodnota majetku vo fonde (celkom) Hodnota majetku vo fonde ( v rámci SR) O koľko narástol predaj vo fonde za posledný týždeň O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok
4 849,72 mil. CZK 1,35 mil. € 51 794,77 € 59 537,71 € 513 137,12 €
Názov spoločnosti
NN Investment Partners