NN (L) International - Central European Equity CZKZdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Spoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) Názov Fondu Typ Fondu ISIN
NN Investment Partners C.R., a.s. NN (L) International - Central European Equity CZK Akciové fondy LU0082087353
Popis fondu
Cieľom fondu je dosiahnuť dlhodobého kapitálového rastu investovaním viac ako polovice portfólia do akcií spoločností kótovaných a obchodovaných na Burze cenných papierov Praha alebo na inom regulovanom českom trhu. Zostávajúca časť pozostáva z akcií kótovaných na burzách v Poľsku a Maďarsku a v menšej miere na slovenský, v Rumunsku, Bulharsku, Litve, Lotyšsku, Estónsku, Chorvátsku a Slovinsku. Fond investuje do veľkých etablovaných spoločností na základe ich dôkladnej analýzy. Aby dobre diverzifikovali portfólio, pred investovaním do akcií starostlivo vyhodnocujú všetky dostupné informácie o jednotlivých spoločnostiach. V horizonte niekoľkých rokov sa snažia prekonať výkonnosť tohto zloženého porovnávacieho indexu: 52% Praha (PX) PI, 28% Varšava (WIG30) TR, 10% Budapešť (BUX) TR, 10% Rumunsko (BET) PI. Akcie fondu môžete predať každý (pracovný) deň, kedy sa tiež počíta hodnota. Cieľom fondu nie je výplata dividend. Všetky zisky sa ďalej investujú. Tento fond patrí do kategórie 6, pretože trhové riziko spojené s akciami a / alebo finančnými nástrojmi využívanými na dosiahnutie investičných cieľov sa považuje za vysoké. Na tieto finančné nástroje majú vplyv rôzne faktory. K týmto faktorom patrí (nie však výlučne) vývoj na finančných trhoch a tiež vývoj ekonomickej situácie emitentov týchto nástrojov, ktorých samotných sa dotýka všeobecná svetová hospodárska situácia a politickými podmienkami, ktoré panujú v každej krajine. Riziko likvidity fondu je stanovené ako stredné. Riziká likvidity vznikajú, keď je ťažké predať špecifickou podkladovú investíciu, čo môže spôsobiť ťažkosti pri odkúpení vašej investície z fondu. Okrem toho môžu mať na výkonnosť fondu vplyv pohyby kurzov mien. Investície do špecifickej geografickej oblasti sú koncentrovanejšie ako investície do rôznych geografických oblastí. Nemožno poskytnúť žiadnu záruku ohľadom návratnosti vašej počiatočnej investície.
Kde sa dá fond kúpiť
Fond sa dá kúpiť vo všetkých pobočkách Sberbank Slovensko, a. s.
Hodnota jedného podielu vo fonde Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) V akej mene je fond denominovaný Aké je minimálna výška prvého vkladu
4 883,48 CZK 4 883,48 CZK 5 127,65 CZK CZK 0,00 €
Poznámka
Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.
Riziko Volatilita Gain to Pain ratio Počet kladných mesiacov za posledných 12 mesiacov Najlepší mesiac za posledných 12 mesiacov Najhorší mesiac za posledných 12 mesiacov Najväčší pokles a doba zotavenia
5   Riziko 5 12,10% 1,1567 3 február 2024 / 9,07% august 2023 / -3,48% -46,85% a doba zotavenia 105 týždňov
Výnos za posledný týždeň Výnos za posledný mesiac Výnos za posledné 3 mesiace Výnos za posledných 6 mesiacov Výnos za posledných 12 mesiacov Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky
1,25 % -2,14 % 6,19 % 23,33 % 46,34 % 12,00 %
Vstupný poplatok (maximálny) Výstupný poplatok (maximálny) Ročný poplatok za správu (maximálny)
5,00 % 0,00 % 2,43 %
Hodnota majetku vo fonde (celkom) Hodnota majetku vo fonde ( v rámci SR) O koľko narástol predaj vo fonde za posledný týždeň O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok
1 189,10 mil. CZK 0,01 mil. € 0,00 € 15,72 € 113,37 €
Názov spoločnosti
NN Investment Partners