NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR (hedged ii)Zdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Spoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) Názov Fondu Typ Fondu ISIN
NN Investment Partners C.R., a.s. NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR (hedged ii) Zmiešané fondy LU0121217920
Popis fondu
Tento fond investuje primárne do diverzifikovaného medzinárodného portfólia akciových a dlhopisových fondov. Mi málne 2/3 portfólia by sa mali skladať z investícií v krajinách eurozóny. Na dosiahnutie investičných cieľov môže fond využiť aj iných finančných nástrojov. Fond je aktívne riadený proti inve stičnímu profil u 50% dlhopisov denominovaných v eurách (porovnávací index je Ba rclays Capital Euro Aggregate) a 50% akcií z EMU (sro vnávací index je MSCI EMU NR). V horizonte niekoľkých rokov sa snažíme prekonať výkonnosť tohto kombinovaného porovnávacieho indexu. Kladieme dôraz na stabilný rast kapitálu. Hodnotu fondu sa snažíme pridať tromi spôsobmi: (1) výberom v rámci akcií a dlhopisov a medzi nimi, (2) výberom v rôznorodej skupine investičných fondov ING IM a (3) rozhodnutím o diverzifikáciu portfólia a riadenia rizík. Akcie fondu môžete predať každý (pracovný) deň, kedy sa tiež počíta hodnota. Cieľom fondu nie je výplata dividend. Všetky zisky ďalej investuje.
Kde sa dá fond kúpiť
Fond sa dá kúpiť vo všetkých pobočkách Sberbank Slovensko, a. s.
Hodnota jedného podielu vo fonde Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) V akej mene je fond denominovaný Aké je minimálna výška prvého vkladu
741,23 € 741,23 € 778,29 € EUR 0,00 €
Poznámka
Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.
Riziko Volatilita Gain to Pain ratio Počet kladných mesiacov za posledných 12 mesiacov Najlepší mesiac za posledných 12 mesiacov Najhorší mesiac za posledných 12 mesiacov Najväčší pokles a doba zotavenia
4   Riziko 4 7,02% 1,1370 4 november 2023 / 4,96% august 2023 / -2,57% -27,83% a doba zotavenia 29 týždňov
Výnos za posledný týždeň Výnos za posledný mesiac Výnos za posledné 3 mesiace Výnos za posledných 6 mesiacov Výnos za posledných 12 mesiacov Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky
0,98 % 1,93 % 3,96 % 10,20 % 10,03 % -0,17 %
Vstupný poplatok (maximálny) Výstupný poplatok (maximálny) Ročný poplatok za správu (maximálny)
5,00 % 0,00 % 2,27 %
Hodnota majetku vo fonde (celkom) Hodnota majetku vo fonde ( v rámci SR) O koľko narástol predaj vo fonde za posledný týždeň O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok
27,00 mil. € 0,01 mil. € 19,83 € 59,81 € -2 414,01 €
Názov spoločnosti
NN Investment Partners