NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity - P Cap USDZdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Spoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) Názov Fondu Typ Fondu ISIN
NN Investment Partners C.R., a.s. NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity - P Cap USD Akciové fondy LU0082087940
Popis fondu
Fond investuje najmä do spoločnosti založených, kótovaných alebo obchodovaných v Spojených štátoch amerických. Spoločnosť využíva modelové stratégie zostavené na zistenie atraktivity investície. Súčasné a historické dáta sa analyzujú tak, aby umožnili predpovedať výnosy a následne stanoviť váhu akcií v portfóliu vo vzťahu k pozícii rovnakej akcie v porovnávacom indexu S & P 500 NR pri zohľadnení súvisiacich rizík a obchodných nákladov na každú akciu. Cieľom je vytvoriť portfólio, ktoré maximalizuje výnosy a riadi riziko. V horizonte niekoľkých rokov sa snaží spoločnosť prekonať výkonnosť porovnávacieho indexu S & P 500 NR (čistý výnos). Akcie fondu môžete predať každý (pracovný) deň, kedy sa tiež počíta hodnota. Cieľom fondu nie je výplata dividend. Všetky zisky sa ďalej investujú. Tento fond patrí do kategórie 6, pretože trhové riziko spojené s akciami a / alebo finančnými nástroji používanými na dosiahnutie investičných cieľov sa považuje za vysoké. Akcie a / alebo finančné nástroje ovplyvňujú rôzne faktory. K nim patria (nie však výlučne) vývoj na finančných trhoch a tiež ekonomický vývoj emitentov týchto akcií a / alebo finančných nástrojov, ktorí sú sami ovplyvnení ako svetovú hospodársku situácií, tak hospodárskymi a politickými podmienkami konkrétnej krajiny. Fond môže investovať do rôznych geografických oblastí, väčšina investícií je ale koncentrovaná do m jedného špecifického regiónu. Nie je možné poskytnúť žiadnu záruku ohľadom návratnosti vašej počiatočnej investície.
Hodnota jedného podielu vo fonde Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) V akej mene je fond denominovaný Aké je minimálna výška prvého vkladu
255,13 USD 255,13 USD 262,78 USD USD 0,00 €
Poznámka
Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.
Riziko Volatilita Gain to Pain ratio Počet kladných mesiacov za posledných 12 mesiacov Najlepší mesiac za posledných 12 mesiacov Najhorší mesiac za posledných 12 mesiacov Najväčší pokles a doba zotavenia
6   Riziko 6 11,88% 1,2930 3 november 2023 / 10,57% august 2023 / -4,32% -92,36% a doba zotavenia 27 týždňov
Výnos za posledný týždeň Výnos za posledný mesiac Výnos za posledné 3 mesiace Výnos za posledných 6 mesiacov Výnos za posledných 12 mesiacov Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky
2,52 % 3,96 % 11,23 % 23,16 % 33,01 % 10,03 %
Vstupný poplatok (maximálny) Výstupný poplatok (maximálny) Ročný poplatok za správu (maximálny)
3,00 % 0,00 % 1,60 %
Hodnota majetku vo fonde (celkom) Hodnota majetku vo fonde ( v rámci SR) O koľko narástol predaj vo fonde za posledný týždeň O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok
54,09 mil. USD 0,01 mil. € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Názov spoločnosti
NN Investment Partners