Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 5Zdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Spoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) Názov Fondu Typ Fondu ISIN
KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 5 Štruktúrované fondy BE6274495504
Popis fondu
Fond Optimum Fund CSOB Globalniho Rustu EUR 1 si kladie za cieľ vyplatiť v deň splatnosti 100 % hodnoty počiatočného upísania (ochrana kapitálu*) investovaním do rôznych aktív, ako sú dlhopisy a hotovosť, a ponúknuť prípadnú návratnosť uzatváraním dohôd o zámene série platieb uskutočňovaných v priebehu dohodnutého obdobia (swapy*).Hodnota počiatočného upísania je 10 eur. Úvodné upisovacie obdobie prebieha od 18. marca 2013 do 17. mája 2013.Návratnosť fondu závisí od vývoja koša akcií. V deň splatnosti (28.02.2019): okrem hodnoty počiatočného upísania sa ako výnos vyplatí 60% nárastu hodnoty koša. Tentovýnos je obmedzený na úroveň 60 % (priemerný ročný výnos je 8.49% pred uhradením poplatkov a daní). pokles hodnoty koša sa neúčtuje. Kôš pozostáva z akcií kvalitných spoločností, ktoré sa vyznačujú vysokou trhovou kapitalizáciou. Fond investuje na jednej strane do dlhopisov účelovo vytvorených spoločností (SPV)*, iných dlhopisov a dlhových nástrojov,depozít alebo hotovosti s cieľom vyplatiť v deň splatnosti 100 % hodnoty počiatočného upísania na podiel. Dlhopisy SPV sú kótované dlhopisy emitované „účelovo vytvorenými spoločnosťami,”ktoré spravuje spoločnosť KBC Asset Management alebo niektorá zjej dcérskych spoločností. V prospekte je určené minimálne úverové hodnotenie*, ktoré musia spĺňať dlhopisy a iné dlhové nástroje. Na druhej strane, s cieľom dosiahnuť návratnosť, do dohôd o zámene série platieb uskutočňovaných v priebehu dohodnutého obdobia (swapy*) s jednou alebo viacerými primárnymi protistranami.
Kde sa dá fond kúpiť
Fond sa dá kúpiť vo všetkých pobočkách Československej obchodnej banky, a. s.
Hodnota jedného podielu vo fonde Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) V akej mene je fond denominovaný Aké je minimálna výška prvého vkladu
10,00 € 9,90 € 10,30 € EUR 150,00 €
Riziko Volatilita Gain to Pain ratio Počet kladných mesiacov za posledných 12 mesiacov Najlepší mesiac za posledných 12 mesiacov Najhorší mesiac za posledných 12 mesiacov Najväčší pokles a doba zotavenia
1   Riziko 1 9,71% 1,0712 1 apríl 2024 / 5,82% marec 2024 / -7,81% -17,60% a doba zotavenia 110 týždňov
Výnos za posledný týždeň Výnos za posledný mesiac Výnos za posledné 3 mesiace Výnos za posledných 6 mesiacov Výnos za posledných 12 mesiacov Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky
0,00 % 0,40 % 0,00 % -0,30 % 0,10 % 0,61 %
Vstupný poplatok (maximálny) Výstupný poplatok (maximálny) Ročný poplatok za správu (maximálny)
3,00 % 1,00 % 1,33 %
Hodnota majetku vo fonde (celkom) Hodnota majetku vo fonde ( v rámci SR) O koľko narástol predaj vo fonde za posledný týždeň O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok
0,00 mil. € 0,00 mil. € -13 756 830,00 € -13 761 308,00 € -14 223 337,00 €
Názov spoločnosti
KBC Asset Management