Raiffeisen-Energie-AktienZdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Spoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) Názov Fondu Typ Fondu ISIN
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H Raiffeisen-Energie-Aktien Akciové fondy AT0000688684
Popis fondu
Raiffeisen-Energie-Aktien je akciový fond. Jeho investičným cieľom je dosiahnuť dlhodobý rast kapitálu pri vyšších rizikách a investuje prevažne (min. 51 % majetku fondu) do akcií a akciám rovnocenných cenných papierov podnikov z odvetví ropného a plynárenského priemyslu, energetických zariadení a služieb, dodávateľov elektriny a plynu, ako aj z ďalších odvetví energetiky. Fond môže okrem toho investovať aj do iných cenných papierov, okrem iného aj do dlhopisov a nástrojov peňažného trhu emitovaných štátmi, podnikmi alebo nadnárodnými emitentmi, do podielov v investičných fondoch, ako aj do bežných a vypovedateľných vkladov. Fond sa spravuje aktívne a nie je obmedzený benchmarkom. Fond môže v rámci investičnej stratégie investovať prevažne (vzhľadom na s tým spojené riziko) do derivátových nástrojov a zároveň môže používať derivátové nástroje na zaistenie. V prípade emisie A sa výnosy fondu vyplácajú od 16.08. Vyplácanie dividend z majetku fondu, ako aj predbežných dividend je dodatočne možné. V prípade všetkých ostatných tranží podielových listov ostávajú výnosy vo fonde a zvyšujú hodnotu podielov. Podielnici môžu – s výhradou pozastavenia z dôvodu mimoriadnych okolností – na dennej báze požiadať o odkúpenie podielových listov v depozitnej banke za príslušnú výplatnú cenu. Tento fond nemusí byť vhodný pre investorov, ktorí plánujú stiahnuť svoje prostriedky v lehote kratšej ako 10 rokov.
Kde sa dá fond kúpiť
Kúpu Fondu vám sprostredkujú vo všetkých pobočkách Tatra banky, a. s.
Hodnota jedného podielu vo fonde Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) V akej mene je fond denominovaný Aké je minimálna výška prvého vkladu
143,08 € 143,08 € 150,23 € EUR 0,00 €
Riziko Volatilita Gain to Pain ratio Počet kladných mesiacov za posledných 12 mesiacov Najlepší mesiac za posledných 12 mesiacov Najhorší mesiac za posledných 12 mesiacov Najväčší pokles a doba zotavenia
6   Riziko 6 15,22% 1,1326 5 júl 2023 / 6,17% január 2024 / -4,91% -30,05% a doba zotavenia 13 týždňov
Výnos za posledný týždeň Výnos za posledný mesiac Výnos za posledné 3 mesiace Výnos za posledných 6 mesiacov Výnos za posledných 12 mesiacov Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky
2,46 % 3,63 % -2,08 % -3,40 % 3,92 % 9,71 %
Vstupný poplatok (maximálny) Výstupný poplatok (maximálny) Ročný poplatok za správu (maximálny)
5,00 % 0,00 % 2,20 %
Hodnota majetku vo fonde (celkom) Hodnota majetku vo fonde ( v rámci SR) O koľko narástol predaj vo fonde za posledný týždeň O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok
112,68 mil. € 0,40 mil. € 0,00 € 0,00 € -84 148,07 €
Názov spoločnosti
Raiffeisen Kapitalanlage-Gessellschaft m.b.H.