Raiffeisen-Osteuropa-RentSpoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) Názov Fondu Typ Fondu ISIN
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H Raiffeisen-Osteuropa-Rent Dlhopisové fondy AT0000740667
Popis fondu
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) je dlhopisový fond. Jeho investičným cieľom je dosahovať pravidelné výnosy a investuje prevažne (min. 51 % majetku fondu) do dlhopisov vydaných emitentmi, ktorých sídlo alebo ťažisko činnosti sa nachádza prevažne v krajinách strednej a východnej Európy (vrátane Turecka), a/alebo do dlhopisov denominovaných v menách krajín strednej a východnej Európy (vrátane Turecka). Emitenti dlhopisov, prípadne nástrojov peňažného trhu nachádzajúcich sa vo fonde môžu byť okrem iného štáty, nadnárodní emitenti a/alebo podniky. Fond sa spravuje aktívne a nie je obmedzený benchmarkom. Investičný fond môže investovať vyše 35 % majetku fondu do cenných papierov/nástrojov peňažného trhu týchto emitentov: Poľsko, Maďarsko, Turecko. Fond môže v rámci investičnej stratégie investovať do derivatívnych nástrojov a zároveň môže používať derivatívne nástroje na zaistenie. V prípade emisie A sa výnosy fondu vyplácajú od 15.04. Vyplácanie dividend z majetku fondu, ako aj predbežných dividend je dodatočne možné. V prípade všetkých ostatných tranží podielových listov ostávajú výnosy vo fonde a zvyšujú hodnotu podielov. Podielnici môžu – s výhradou pozastavenia z dôvodu mimoriadnych okolností – na dennej báze požiadať o odkúpenie podielových listov v depozitnej banke za príslušnú výplatnú cenu. Tento fond nemusí byť vhodný pre investorov, ktorí plánujú stiahnuť svoje prostriedky v lehote kratšej ako 8 rokov.
Kde sa dá fond kúpiť
Kúpu Fondu vám sprostredkujú vo všetkých pobočkách Tatra banky, a. s.
Hodnota jedného podielu vo fonde Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) V akej mene je fond denominovaný Aké je minimálna výška prvého vkladu
212,19 € 212,19 € 218,56 € EUR 0,00 €
Riziko Volatilita Gain to Pain ratio Počet kladných mesiacov za posledných 12 mesiacov Najlepší mesiac za posledných 12 mesiacov Najhorší mesiac za posledných 12 mesiacov Najväčší pokles a doba zotavenia
4   Riziko 4 10,74% 0,8417 5 november 2022 / 5,88% september 2022 / -3,67% -50,07% a doba zotavenia 81 týždňov
Výnos za posledný týždeň Výnos za posledný mesiac Výnos za posledné 3 mesiace Výnos za posledných 6 mesiacov Výnos za posledných 12 mesiacov Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky
-0,15 % 0,54 % 2,23 % 5,64 % 0,35 % -6,89 %
Vstupný poplatok (maximálny) Výstupný poplatok (maximálny) Ročný poplatok za správu (maximálny)
3,00 % 0,00 % 1,18 %
Hodnota majetku vo fonde (celkom) Hodnota majetku vo fonde ( v rámci SR) O koľko narástol predaj vo fonde za posledný týždeň O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok
55,58 mil. € 0,33 mil. € 0,00 € 0,00 € 155 624,80 €
Názov spoločnosti
Raiffeisen Kapitalanlage-Gessellschaft m.b.H.