AM SLSP Euro Plus FondZdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Spoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) Názov Fondu Typ Fondu ISIN
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. AM SLSP Euro Plus Fond Fondy krátkodobých investícií SK3110000310
Popis fondu
Fond investuje prostriedky do najmä dlhových cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných štátmi, v menšej miere aj finančnými inštitúciami a obchodnými spoločnosťami so sídlom v Európe, ako aj do vkladov v bankách. Majetok vo fonde možno investovať až do výšky 100% do prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených ktorýmkoľvek členským štátom EÚ, pričom je zaručená rovnaká úroveň ochrany investorov ako v štandardných podielových fondoch, ktoré dodržiavajú pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika podľa zákona. Majetok vo fonde musí tvoriť najmenej šesť emisii prevoditeľných cenných papierov podľa prvej vety tohto bodu tohto článku štatútu a hodnota jednej emisie nesmie tvoriť viac ako 30% hodnoty majetku vo fonde Vaše podielové listy si môžete nechať vyplatiť na požiadanie za ich aktuálnu cenu, ktorú spoločnosť vypočítava ku každému pracovnému dňu. Výnosy z majetku vo fonde sa denne zahŕňajú do aktuálnej ceny už vydaných podielových listov. Spoločnosť investuje majetok fondu na základe vlastného uváženia a pri uskutočňovaní jednotlivých investícií nesleduje žiadny benchmark (t.j. ukazovateľ reprezentujúci trh, na ktorom sa investuje). Investícia do tohto fondu je vhodná pre klientov, ak v ňom môžu ich peňažné prostriedky zotrvať v časovom období do 2rokov.
Kde sa dá fond kúpiť
Fond sa dá kúpiť vo všetkých pobočkách Slovenskej sporiteľne, a. s.
Hodnota jedného podielu vo fonde Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) V akej mene je fond denominovaný Aké je minimálna výška prvého vkladu
0,05 € 0,05 € 0,05 € EUR 500,00 €
Riziko Volatilita Gain to Pain ratio Počet kladných mesiacov za posledných 12 mesiacov Najlepší mesiac za posledných 12 mesiacov Najhorší mesiac za posledných 12 mesiacov Najväčší pokles a doba zotavenia
2   Riziko 2 0,76% 1,0011 0 december 2023 / 0,91% marec 2024 / -0,20% -3,72% a doba zotavenia 42 týždňov
Výnos za posledný týždeň Výnos za posledný mesiac Výnos za posledné 3 mesiace Výnos za posledných 6 mesiacov Výnos za posledných 12 mesiacov Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky
0,12 % 0,31 % 0,81 % 2,43 % 3,95 % -0,45 %
Vstupný poplatok (maximálny) Výstupný poplatok (maximálny) Ročný poplatok za správu (maximálny)
0,50 % 0,00 % 0,51 %
Hodnota majetku vo fonde (celkom) Hodnota majetku vo fonde ( v rámci SR) O koľko narástol predaj vo fonde za posledný týždeň O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok
142,24 mil. € 142,24 mil. € 767 582,21 € 4 765 872,48 € 42 543 659,24 €
Názov spoločnosti
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.