AM SLSP Privátny fond krátkodobých investíciíZdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Spoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) Názov Fondu Typ Fondu ISIN
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. AM SLSP Privátny fond krátkodobých investícií Fondy krátkodobých investícií SK3110000385
Popis fondu
Tento Fond je vytvorený ako štandardný podielový fond (fond peňažného trhu), vo forme otvoreného podielového fondu. Je spravovaný spoločnosťou Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. I. Ciele a investičná politika Fond investuje peňažné prostriedky: najmä do nástrojov peňažného trhu, vkladov v bankách, dlhových cenných papierov majetok vo fonde možno investovať až do výšky 100% do prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených ktorýmkoľvek členským štátom EÚ, pričom je zaručená rovnaká úroveň ochrany investorov ako v štandardných podielových fondoch, ktoré dodržiavajú pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika podľa zákona majetok vo fonde musí tvoriť najmenej šesť emisii prevoditeľných cenných papierov podľa prvej vety tohto bodu tohto článku štatútu a hodnota jednej emisie nesmie tvoriť viac ako 30% hodnoty majetku vo fonde. Vaše podielové listy si môžete nechať vyplatiť na požiadanie za ich aktuálnu cenu, ktorú spoločnosť vypočítava ku každému pracovnému dňu. Výnosy z majetku vo Fonde sa denne zahŕňajú do aktuálnej ceny už vydaných podielových listov. Spoločnosť investuje majetok Fondu na základe vlastného uváženia a pri uskutočňovaní jednotlivých investícií nesleduje žiadny benchmark (t.j. ukazovateľ reprezentujúci trh, na ktorom sa investuje). Investícia do tohto Fondu je pre Vás vhodná, ak v ňom môžu Vaše peňažné prostriedky zotrvať v časovom období do 1 roka.
Kde sa dá fond kúpiť
Fond sa dá kúpiť vo všetkých pobočkách Slovenskej sporiteľne, a. s.
Hodnota jedného podielu vo fonde Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) V akej mene je fond denominovaný Aké je minimálna výška prvého vkladu
0,04 € 0,04 € 0,04 € EUR 500,00 €
Riziko Volatilita Gain to Pain ratio Počet kladných mesiacov za posledných 12 mesiacov Najlepší mesiac za posledných 12 mesiacov Najhorší mesiac za posledných 12 mesiacov Najväčší pokles a doba zotavenia
1   Riziko 1 0,22% 1,6598 4 júl 2023 / 0,10% október 2023 / -0,08% -1,34% a doba zotavenia 28 týždňov
Výnos za posledný týždeň Výnos za posledný mesiac Výnos za posledné 3 mesiace Výnos za posledných 6 mesiacov Výnos za posledných 12 mesiacov Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky
0,02 % -0,06 % -0,07 % 0,10 % 0,24 % 0,52 %
Vstupný poplatok (maximálny) Výstupný poplatok (maximálny) Ročný poplatok za správu (maximálny)
0,00 % 0,00 % 0,18 %
Hodnota majetku vo fonde (celkom) Hodnota majetku vo fonde ( v rámci SR) O koľko narástol predaj vo fonde za posledný týždeň O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok
10,16 mil. € 10,16 mil. € 0,00 € -109 598,61 € -199 425,19 €
Názov spoločnosti
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol.,a.s