AM SLSP ŠIP Aktív, o.p.f.Zdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Spoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) Názov Fondu Typ Fondu ISIN
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. AM SLSP ŠIP Aktív, o.p.f. Zmiešané fondy SK3110000518
Popis fondu
Cieľom Fondu je dosahovanie výnosu z pohybu cien podielových listov hlavného fondu. Spoločnosť investuje majetok vo Fonde do podielových listov podielového fondu s názvom YOU INVEST active (hlavný fond), a to minimálne 85 % a maximálne 100 % majetku vo Fonde a doplnkového likvidného majetku, ako sú napríklad peňažné prostriedky na bežných účtoch, vkladoch a vkladových účtoch. Vzhľadom na uvedené sa bude výkonnosť Fondu a hlavného fondu vo významnej miere zhodovať, odlišovať sa bude v závislosti od aktuálneho podielu majetku vo Fonde investovaného do doplnkového likvidného majetku. Hlavný fond je strešný fond, ktorého investičným cieľom je kapitálový rast majetku pri miernej volatilite. Hlavný fond investuje minimálne 66% majetku do podielových listov dlhopisových a akciových podielových fondov, bez regionálneho alebo sektorového obmedzenia. Podiel rizikových investícií, ktorými sa rozumejú akcie a dlhopisy s vysokými výnosmi, môže predstavovať maximálne 100% majetku v hlavnom fonde. Podiel tejto rizikovej zložky sa priebežne aktívne riadi. Vaše podielové listy si môžete nechať vyplatiť na požiadanie za ich aktuálnu cenu, ktorú spoločnosť vypočítava ku každému pracovnému dňu. Výnosy z majetku vo fonde sa denne zahŕňajú do aktuálnej ceny už vydaných podielových listov. Spoločnosť investuje majetok fondu na základe vlastného uváženia a pri uskutočňovaní jednotlivých investícií nesleduje žiadny benchmark (t.j. ukazovateľ reprezentujúci trh, na ktorom sa investuje).
Kde sa dá fond kúpiť
Fond sa dá kúpiť vo všetkých pobočkách Slovenskej sporiteľne, a. s.
Hodnota jedného podielu vo fonde Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) V akej mene je fond denominovaný Aké je minimálna výška prvého vkladu
0,01 € 0,01 € 0,01 € EUR 500,00 €
Riziko Volatilita Gain to Pain ratio Počet kladných mesiacov za posledných 12 mesiacov Najlepší mesiac za posledných 12 mesiacov Najhorší mesiac za posledných 12 mesiacov Najväčší pokles a doba zotavenia
4   Riziko 4 5,06% 1,1197 4 december 2023 / 4,05% august 2023 / -2,01% -19,11% a doba zotavenia 39 týždňov
Výnos za posledný týždeň Výnos za posledný mesiac Výnos za posledné 3 mesiace Výnos za posledných 6 mesiacov Výnos za posledných 12 mesiacov Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky
0,68 % 1,32 % 2,72 % 7,75 % 9,65 % 0,90 %
Vstupný poplatok (maximálny) Výstupný poplatok (maximálny) Ročný poplatok za správu (maximálny)
2,00 % 1,80 % 1,71 %
Hodnota majetku vo fonde (celkom) Hodnota majetku vo fonde ( v rámci SR) O koľko narástol predaj vo fonde za posledný týždeň O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok
24,10 mil. € 24,10 mil. € -124 814,03 € -350 117,11 € -3 594 988,66 €
Názov spoločnosti
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.