TAM - Európsky akciovýZdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Spoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) Názov Fondu Typ Fondu ISIN
Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. TAM - Európsky akciový Akciové fondy SK3110000161
Popis fondu
Cieľom Fondu je dosahovanie výnosu z pohybu cien Akciových investícií, z dividend Akciových investícií, ako aj z finančných nástrojov s úrokovým výnosom a zhodnotenie Fondu v EUR v odporúčanom investičnom horizonte.Spoločnosť investuje majetok vo Fonde do: - akciových investícií, ako sú napríklad akcie, akciové verejne obchodované fondy (ETF) alebo podielové fondy, - peňažných investícií, ako sú napríklad peňažné prostriedky na bežných účtoch, vkladoch a vkladových účtoch, - finančných derivátov (finančné nástroje, ktorých hodnota sa odvíja od hodnoty iných aktív) na riadenie akciového a menového rizika Fondu. Spoločnosť investuje majetok vo Fonde na základe vlastného uváženia a pri uskutočňovaní jednotlivých investícií nesleduje žiadny benchmark (t.j. ukazovateľ reprezentujúci trh, na ktorom sa investuje). Dosahované výnosy sa denne zahŕňajú do hodnoty vašich podielových listov.Pri dlhopisoch sa Spoločnosť zameriava na štátne dlhopisy (predovšetkým štátne dlhopisy členských štátov EÚ), pri akciových investíciách predovšetkým na región Európy.Podielové listy Fondu si môžete nechať na požiadanie vyplatiť za kurz Fondu, ktorý sa vypočítava denne, ku každému pracovnému dňu. Tento Fond nemusí byť vhodný pre investorov, ktorí plánujú použiť svoje investované prostriedky v lehote kratšej ako 12 rokov.
Kde sa dá fond kúpiť
Kúpu Fondu vám sprostredkujú vo všetkých pobočkách Tatra banky, a. s.
Hodnota jedného podielu vo fonde Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) V akej mene je fond denominovaný Aké je minimálna výška prvého vkladu
0,03 € 0,03 € 0,03 € EUR 150,00 €
Riziko Volatilita Gain to Pain ratio Počet kladných mesiacov za posledných 12 mesiacov Najlepší mesiac za posledných 12 mesiacov Najhorší mesiac za posledných 12 mesiacov Najväčší pokles a doba zotavenia
5   Riziko 5 52,96% 1,4360 4 november 2023 / 14,06% september 2023 / -3,78% -72,40% a doba zotavenia 1053 týždňov
Výnos za posledný týždeň Výnos za posledný mesiac Výnos za posledné 3 mesiace Výnos za posledných 6 mesiacov Výnos za posledných 12 mesiacov Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky
65,10 % 63,00 % 72,61 % 82,44 % 125,90 % 15,87 %
Vstupný poplatok (maximálny) Výstupný poplatok (maximálny) Ročný poplatok za správu (maximálny)
0,00 % 3,00 % 1,83 %
Hodnota majetku vo fonde (celkom) Hodnota majetku vo fonde ( v rámci SR) O koľko narástol predaj vo fonde za posledný týždeň O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok
0,00 mil. € 0,00 mil. € -28 216 916,86 € -29 648 394,92 € -58 038 568,83 €
Názov spoločnosti
Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.