TAM - Private GrowthZdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Spoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) Názov Fondu Typ Fondu ISIN
Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. TAM - Private Growth Zmiešané fondy SK3110000237
Popis fondu
Cieľom Fondu je dosahovanie výnosu z finančných nástrojov s úrokovým výnosom, z vyplatených kupónov Dlhopisových investícií, z pohybu cien Akciových investícií, Alternatívnych investícií a Dlhopisových investícií, z dividend Akciových investícií a Alternatívnych investícií a zhodnotenie Fondu v EUR v odporúčanom investičnom horizonte.Spoločnosť investuje majetok vo Fonde do: - peňažných investícií, ako sú napríklad peňažné prostriedky na bežných účtoch, vkladoch a vkladových účtoch, - dlhopisových investícií, ako sú napríklad dlhopisy alebo hypotekárne záložné listy, - akciových investícií, ako sú napríklad akcie, akciové podielové fondy alebo verejne obchodované fondy (ETF), - alternatívnych investícií, ako sú napríklad realitné a komoditné investície. Spoločnosť investuje majetok vo Fonde na základe vlastného uváženia a pri uskutočňovaní jednotlivých investícií nesleduje žiadny benchmark (t.j. ukazovateľ reprezentujúci trh, na ktorom sa investuje).Dosahované výnosy sa denne zahŕňajú do hodnoty vašich podielových listov.Pri dlhopisoch sa Spoločnosť zameriava najmä na štátne dlhopisy (predovšetkým Slovenskej republiky), hypotekárne záložné listy a dlhopisy bánk zo slovenského bankového sektora, pri akciových investíciách na región Severnej Ameriky, Európy, pacifický región a rozvíjajúce sa krajiny.Spoločnosť používa aj finančné deriváty (finančné nástroje, ktorých hodnota sa odvíja od hodnoty iných aktív) na realizáciu investičnej politiky Fondu, na zabezpečenie menového rizika Fondu.Podielové listy Fondu si môžete nechať na požiadanie vyplatiť za kurz Fondu, ktorý sa vypočítava denne, ku každému pracovnému dňu. (Uplatňujeme výstupný poplatok - pozrite sa na sekciu Poplatky). Tento Fond nemusí byť vhodný pre investorov, ktorí plánujú použiť svoje investované prostriedky v lehote kratšej ako 3 roky.
Hodnota jedného podielu vo fonde Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) V akej mene je fond denominovaný Aké je minimálna výška prvého vkladu
0,04 € 0,04 € 0,04 € EUR 500,00 €
Riziko Volatilita Gain to Pain ratio Počet kladných mesiacov za posledných 12 mesiacov Najlepší mesiac za posledných 12 mesiacov Najhorší mesiac za posledných 12 mesiacov Najväčší pokles a doba zotavenia
2   Riziko 2 4,56% 1,1510 4 december 2023 / 3,37% august 2023 / -2,10% -11,53% a doba zotavenia 43 týždňov
Výnos za posledný týždeň Výnos za posledný mesiac Výnos za posledné 3 mesiace Výnos za posledných 6 mesiacov Výnos za posledných 12 mesiacov Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky
0,97 % 1,45 % 2,70 % 7,19 % 8,28 % 0,43 %
Vstupný poplatok (maximálny) Výstupný poplatok (maximálny) Ročný poplatok za správu (maximálny)
0,00 % 3,00 % 1,62 %
Hodnota majetku vo fonde (celkom) Hodnota majetku vo fonde ( v rámci SR) O koľko narástol predaj vo fonde za posledný týždeň O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok
118,14 mil. € 118,14 mil. € 322 251,08 € 915 724,00 € -27 982 524,96 €
Názov spoločnosti
Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.