TAM - Realitný FondZdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Spoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) Názov Fondu Typ Fondu ISIN
Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. TAM - Realitný Fond Realitné fondy SK3110000245
Popis fondu
Cieľom Fondu je dosahovanie výnosu z realitných aktív s cieľom podieľať sa na zhodnotení realitného sektora a dosiahnuť v odporúčanom investičnom horizonte a pri primeranej miere rizika zhodnotenie Fondu v EUR.Spoločnosť investuje majetok vo Fonde do: - priamych investícií do nehnuteľností, ako sú napríklad investície do nehnuteľností, investície do majetkových účastí v realitných spoločnostiach, - nepriamych investícií do nehnuteľností, ako sú napríklad prevoditeľné cenné papiere alebo nástroje peňažného trhu s úzkym prepojením na trh nehnuteľností,- hotovostnej rezervy, ako sú napríklad peňažné prostriedky na bežných účtoch a na vkladových účtoch v bankách, dlhopisy. Spoločnosť investuje majetok vo Fonde na základe vlastného uváženia a pri uskutočňovaní jednotlivých investícií nesleduje žiadny benchmark (t.j. ukazovateľ reprezentujúci trh, na ktorom sa investuje).Dosahované výnosy vo výške úrokových výnosov, výnosov z cenných papierov, nástrojov peňažného trhu a vkladových účtov Fond pravidelne vypláca za každý štvrťrok. Ostatné nevyplácané výnosy sa denne zahŕňajú do hodnoty vašich podielových listov.Pri dlhopisoch sa Spoločnosť zameriava najmä na štátne dlhopisy (predovšetkým Slovenskej republiky), hypotekárne záložné listy (predovšetkým slovenského bankového sektora).Spoločnosť používa aj finančné deriváty (finančné nástroje, ktorých hodnota sa odvíja od hodnoty iných aktív), na riadenie úrokového rizika Fondu.Podielové listy Fondu si môžete nechať na požiadanie vyplatiť za kurz Fondu, ktorý sa vypočítava denne, ku každému pracovnému dňu. (Uplatňujeme výstupný poplatok - pozrite sa na sekciu Poplatky).
Kde sa dá fond kúpiť
Fond sa dá kúpiť vo všetkých pobočkách Tatra banky, a. s.
Hodnota jedného podielu vo fonde Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) V akej mene je fond denominovaný Aké je minimálna výška prvého vkladu
0,04 € 0,03 € 0,04 € EUR 150,00 €
Riziko Volatilita Gain to Pain ratio Počet kladných mesiacov za posledných 12 mesiacov Najlepší mesiac za posledných 12 mesiacov Najhorší mesiac za posledných 12 mesiacov Najväčší pokles a doba zotavenia
2   Riziko 2 1,53% 14,8295 -1 jún 2023 / 1,27% február 2024 / -0,18% -0,38% a doba zotavenia 9 týždňov
Výnos za posledný týždeň Výnos za posledný mesiac Výnos za posledné 3 mesiace Výnos za posledných 6 mesiacov Výnos za posledných 12 mesiacov Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky
0,04 % 0,26 % 0,45 % 1,72 % 4,42 % 4,45 %
Vstupný poplatok (maximálny) Výstupný poplatok (maximálny) Ročný poplatok za správu (maximálny)
0,00 % 3,00 % 1,56 %
Hodnota majetku vo fonde (celkom) Hodnota majetku vo fonde ( v rámci SR) O koľko narástol predaj vo fonde za posledný týždeň O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok
312,75 mil. € 312,75 mil. € -227 815,67 € 366 193,78 € -72 885 056,00 €
Názov spoločnosti
Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.