TAM - Premium StrategicZdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Spoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) Názov Fondu Typ Fondu ISIN
Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. TAM - Premium Strategic Zmiešané fondy SK3110000104
Popis fondu
Cieľom Fondu je dosahovanie výnosu z finančných nástrojov s úrokovým výnosom, z pohybu cien Akciových investícií, z dividend Akciových investícií, z pohybu cien Dlhopisových investícií, z vyplatených kupónov Dlhopisových investícií, z pohybu cien Alternatívnych investícií, z dividend Alternatívnych investícií a zhodnotenie Fondu v EUR v odporúčanom investičnom horizonte.Spoločnosť investuje majetok vo Fonde do: - peňažných investícií, ako sú napríklad peňažné podielové fondy alebo verejne obchodované fondy (ETF), - dlhopisových investícií, ako sú napríklad dlhopisové podielové fondy alebo ETF, - akciových investícií, ako sú napríklad akciové podielové fondy alebo ETF, - alternatívnych investícií, ako sú napríklad realitné a komoditné investície, - finančných derivátov v EUR (finančné nástroje, ktorých hodnota sa odvíja od hodnoty iných aktív), Spoločnosť ich vo Fonde využíva na riadenie úrokového, akciového rizika a na zabezpečenie menového rizika Fondu. Spoločnosť investuje majetok vo Fonde na základe vlastného uváženia a pri uskutočňovaní jednotlivých investícií nesleduje žiadny benchmark (t.j. ukazovateľ reprezentujúci trh, na ktorom sa investuje).Dosahované výnosy sa denne zahŕňajú do hodnoty vašich podielových listov.Pri akciových investíciách sa Spoločnosť zameriava na región Severnej Ameriky, Európy, pacifický región a rozvíjajúce sa krajiny, ako podkladové fondy sa využívajú podielové fondy spravované Spoločnosťou, iné podielové fondy a ETF, a to akciového, dlhopisového, zmiešaného alebo špeciálneho typu. Podielové listy Fondu si môžete nechať na požiadanie vyplatiť za kurz Fondu, ktorý sa vypočítava denne, ku každému pracovnému dňu. (Uplatňujeme výstupný poplatok - pozrite sa na sekciu Poplatky). Tento Fond nemusí byť vhodný pre investorov, ktorí plánujú použiť svoje investované prostriedky v lehote kratšej ako 7 rokov.
Hodnota jedného podielu vo fonde Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) V akej mene je fond denominovaný Aké je minimálna výška prvého vkladu
0,04 € 0,04 € 0,04 € EUR 150,00 €
Riziko Volatilita Gain to Pain ratio Počet kladných mesiacov za posledných 12 mesiacov Najlepší mesiac za posledných 12 mesiacov Najhorší mesiac za posledných 12 mesiacov Najväčší pokles a doba zotavenia
3   Riziko 3 6,45% 1,1316 4 december 2023 / 3,88% august 2023 / -3,18% -51,36% a doba zotavenia 689 týždňov
Výnos za posledný týždeň Výnos za posledný mesiac Výnos za posledné 3 mesiace Výnos za posledných 6 mesiacov Výnos za posledných 12 mesiacov Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky
1,39 % 2,16 % 4,87 % 9,56 % 11,87 % 0,81 %
Vstupný poplatok (maximálny) Výstupný poplatok (maximálny) Ročný poplatok za správu (maximálny)
0,00 % 3,00 % 1,75 %
Hodnota majetku vo fonde (celkom) Hodnota majetku vo fonde ( v rámci SR) O koľko narástol predaj vo fonde za posledný týždeň O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok
60,19 mil. € 60,19 mil. € -154 450,04 € -213 544,72 € -302 369,19 €
Názov spoločnosti
Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.