Eurizon AM Slovakia - Active MagnificaZdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Spoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) Názov Fondu Typ Fondu ISIN
VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica Zmiešané fondy SK3000001303
Popis fondu
Ciele investičnej politiky: Dlhodobé zhodnotenie majetku vo Fonde v mene EUR, investovaním majetku najmä do podielových listov podielových fondov dlhopisového, akciového a komoditného typu a nástrojov peňažného trhu, pričom približne 90% majetku vo Fonde je aktívne riadených prostredníctvom výsledkov kvantitatívneho investičného modelu pri rešpektovaní interných obmedzení rizika. Hlavné nástroje, do ktorých sa investuje majetok Fondu: Podielové listy iných podielových fondov zameraných na dlhopisové, globálne vyspelé i rozvíjajúce sa akciové a komoditné trhy, vrátane podielových fondov (európskych fondov) spravovaných správcovskými spoločnosťami zo skupiny Intesa Sanpaolo a verejne obchodovaných fondov (ETF), podielové listy iných fondov krátkodobých investícií spravovaných VÚB AM, nástroje peňažného trhu, vklady na bežných a termínovaných účtoch, dlhové cenné papiere, finančné deriváty za účelom riadenia menového rizika. Spôsob investovania: VÚB AM investuje majetok Fondu na základe výsledkov kvantitatívneho investičného modelu a podľa vlastného odborného uváženia, VÚB AM nesleduje pri správe Fondu žiaden benchmark (index alebo iný ukazovateľ). Výnosy z majetku vo Fonde sa opätovne investujú, a teda sú zahrnuté do aktuálnej ceny vydaných podielových listov. Investor môže požiadať o vyplatenie podielových listov Fondu (redemovať) kedykoľvek, pričom VÚB AM spracúva žiadosti o vydanie a vyplatenie podielových listov Fondu každý pracovný deň. Tento Fond nemusí byť vhodný pre investorov, ktorí plánujú vybrať svoje prostriedky v lehote kratšej ako 4 roky.
Hodnota jedného podielu vo fonde Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) V akej mene je fond denominovaný Aké je minimálna výška prvého vkladu
0,04 € 0,04 € 0,04 € EUR 1,00 €
Riziko Volatilita Gain to Pain ratio Počet kladných mesiacov za posledných 12 mesiacov Najlepší mesiac za posledných 12 mesiacov Najhorší mesiac za posledných 12 mesiacov Najväčší pokles a doba zotavenia
3   Riziko 3 5,57% 1,0201 3 november 2023 / 2,81% august 2023 / -2,08% -21,27% a doba zotavenia 72 týždňov
Výnos za posledný týždeň Výnos za posledný mesiac Výnos za posledné 3 mesiace Výnos za posledných 6 mesiacov Výnos za posledných 12 mesiacov Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky
0,59 % 1,46 % 3,70 % 6,02 % 7,02 % -0,58 %
Vstupný poplatok (maximálny) Výstupný poplatok (maximálny) Ročný poplatok za správu (maximálny)
1,50 % 4,00 % 1,47 %
Hodnota majetku vo fonde (celkom) Hodnota majetku vo fonde ( v rámci SR) O koľko narástol predaj vo fonde za posledný týždeň O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok
106,41 mil. € 106,41 mil. € -456 611,97 € -3 045 813,25 € -29 839 047,48 €
Názov spoločnosti
VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.