Eurizon AM Slovakia - Active MagnificaSpoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) Názov Fondu Typ Fondu ISIN
VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica Zmiešané fondy QSP0806R01SK
Popis fondu
Ciele investičnej politiky: Dlhodobé zhodnotenie majetku vo Fonde v mene EUR, investovaním majetku najmä do podielových listov podielových fondov dlhopisového, akciového a komoditného typu a nástrojov peňažného trhu, pričom približne 90% majetku vo Fonde je aktívne riadených prostredníctvom výsledkov kvantitatívneho investičného modelu pri rešpektovaní interných obmedzení rizika. Hlavné nástroje, do ktorých sa investuje majetok Fondu: Podielové listy iných podielových fondov zameraných na dlhopisové, globálne vyspelé i rozvíjajúce sa akciové a komoditné trhy, vrátane podielových fondov (európskych fondov) spravovaných správcovskými spoločnosťami zo skupiny Intesa Sanpaolo a verejne obchodovaných fondov (ETF), podielové listy iných fondov krátkodobých investícií spravovaných VÚB AM, nástroje peňažného trhu, vklady na bežných a termínovaných účtoch, dlhové cenné papiere, finančné deriváty za účelom riadenia menového rizika. Spôsob investovania: VÚB AM investuje majetok Fondu na základe výsledkov kvantitatívneho investičného modelu a podľa vlastného odborného uváženia, VÚB AM nesleduje pri správe Fondu žiaden benchmark (index alebo iný ukazovateľ). Výnosy z majetku vo Fonde sa opätovne investujú, a teda sú zahrnuté do aktuálnej ceny vydaných podielových listov. Investor môže požiadať o vyplatenie podielových listov Fondu (redemovať) kedykoľvek, pričom VÚB AM spracúva žiadosti o vydanie a vyplatenie podielových listov Fondu každý pracovný deň. Tento Fond nemusí byť vhodný pre investorov, ktorí plánujú vybrať svoje prostriedky v lehote kratšej ako 4 roky.
Hodnota jedného podielu vo fonde Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) V akej mene je fond denominovaný Aké je minimálna výška prvého vkladu
0,04 € 0,04 € 0,04 € EUR 1 000,00 €
Riziko Volatilita Gain to Pain ratio Počet kladných mesiacov za posledných 12 mesiacov Najlepší mesiac za posledných 12 mesiacov Najhorší mesiac za posledných 12 mesiacov Najväčší pokles a doba zotavenia
4   Riziko 4 5,26% 1,0916 4 november 2020 / 4,53% september 2021 / -1,21% -21,27% a doba zotavenia 72 týždňov
Výnos za posledný týždeň Výnos za posledný mesiac Výnos za posledné 3 mesiace Výnos za posledných 6 mesiacov Výnos za posledných 12 mesiacov Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky
-1,00 % -0,67 % 1,40 % 1,55 % 8,28 % 1,48 %
Vstupný poplatok (maximálny) Výstupný poplatok (maximálny) Ročný poplatok za správu (maximálny)
1,50 % 4,00 % 1,27 %
Hodnota majetku vo fonde (celkom) Hodnota majetku vo fonde ( v rámci SR) O koľko narástol predaj vo fonde za posledný týždeň O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok
200,08 mil. € 200,08 mil. € -873 114,79 € -3 311 742,96 € -47 106 169,21 €
Názov spoločnosti
VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.