Eurizon AM Slovakia - Stredoeurópsky Dlhopisový fondZdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Spoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) Názov Fondu Typ Fondu ISIN
VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. Eurizon AM Slovakia - Stredoeurópsky Dlhopisový fond Dlhopisové fondy QSP0802R01SK
Popis fondu
Ciele investičnej politiky je maximalizovať zhodnotenie majetku vo Fonde v mene EUR, investovaním majetku najmä do štátnych dlhopisov a dlhopisov garantovaných štátmi, denominovaných v mene EUR, CZK, HUF, PLN a menách iných krajín strednej a východnej Európy, ktoré smerujú do Európskej menovej únie (EMU), pričom podiel dlhových cenných papierov v majetku vo Fonde musí byť minimálne 67%. Hlavné nástroje, do ktorých sa investuje majetok Fondu sú dlhopisy a iné dlhové cenné papiere, ktoré vznikli transformáciou úverov a pôžičiek vydaných v Slovenskej republike alebo v zahraničí, a finančné deriváty na riadenie úrokového a menového rizika. VÚB AM investuje majetok Fondu podľa vlastného odborného uváženia, VÚB AM nesleduje pri správe Fondu žiaden benchmark (index alebo iný ukazovateľ). Výnosy z majetku vo Fonde sa opätovne investujú, a teda sú zahrnuté do aktuálnej ceny vydaných podielových listov. Investor môže požiadať o vyplatenie podielových listov Fondu (redemovať) kedykoľvek, pričom VÚB AM spracúva žiadosti o vydanie a vyplatenie podielových listov Fondu každý pracovný deň. Investičným horizontom Fondu sú minimálne 3 roky. VÚB AM hodnotí úverovú kvalitu dlhových cenných papierov v majetku Fondu prostredníctvom ratingových agentúr, prípadne prostredníctvom interných analýz úverovej kvality emitentov. Pre tento Fond sa za primerané považujú nasledujúce intervaly ratingu: rating Standard & Poor´s v intervale od AAA do BB- (vrátane), rating Moody´s Investors Service v intervale od Aaa do Ba3 (vrátane), rating Fitch Ratings v intervale od AAA do BB- (vrátane). Tento Fond nemusí byť vhodný pre investorov, ktorí plánujú vybrať svoje prostriedky v lehote kratšej ako 3 roky.
Hodnota jedného podielu vo fonde Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) V akej mene je fond denominovaný Aké je minimálna výška prvého vkladu
0,03 € 0,03 € 0,03 € EUR 150,00 €
Riziko Volatilita Gain to Pain ratio Počet kladných mesiacov za posledných 12 mesiacov Najlepší mesiac za posledných 12 mesiacov Najhorší mesiac za posledných 12 mesiacov Najväčší pokles a doba zotavenia
4   Riziko 4 4,24% 0,8077 3 január 2023 / 2,25% september 2023 / -1,58% -37,52% a doba zotavenia 477 týždňov
Výnos za posledný týždeň Výnos za posledný mesiac Výnos za posledné 3 mesiace Výnos za posledných 6 mesiacov Výnos za posledných 12 mesiacov Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky
0,38 % 1,85 % 2,34 % 4,65 % 9,26 % -3,69 %
Vstupný poplatok (maximálny) Výstupný poplatok (maximálny) Ročný poplatok za správu (maximálny)
1,50 % 4,00 % 1,38 %
Hodnota majetku vo fonde (celkom) Hodnota majetku vo fonde ( v rámci SR) O koľko narástol predaj vo fonde za posledný týždeň O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok
25,40 mil. € 25,40 mil. € -16 529,80 € -164 544,07 € -5 319 666,64 €
Názov spoločnosti
VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.