Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólioZdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Spoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) Názov Fondu Typ Fondu ISIN
VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio Zmiešané fondy SK3000001329
Popis fondu
Ciele investičnej politiky: Maximalizovať zhodnotenie majetku vo Fonde v mene EUR, investovaním majetku najmä do kapitálových cenných papierov, podielových listov akciových, dlhopisových, peňažných podielových fondov, fondov krátkodobých investícií, dlhových cenných papierov, nástrojov peňažného trhu, pričom celková hodnota investícií do kapitálových cenných papierov a akciových podielových fondov je obvykle 45 %, minimálne 20 %, maximálne 70 % celkovej hodnoty majetku Fondu. Hlavné nástroje, do ktorých sa investuje majetok Fondu: podielové listy iných akciových podielových fondov, kapitálové cenné papiere obchodované na regulovaných trhoch, podielové listy iných peňažných, dlhopisových podielových fondov a fondov krátkodobých investícií vrátane podielových fondov spravovaných VÚB AM alebo spoločnosťami zo skupiny Intesa Sanpaolo, ktoré sa vyberajú pri zohľadnení operačného a nákladového hľadiska, dlhopisy vydané Slovenskou republikou, inými štátmi ako aj bankami, hypotekárne záložné listy vydané najmä slovenskými bankami a korporátnymi spoločnosťami, nástroje peňažného trhu, vklady na bežných a termínovaných účtoch, finančné deriváty za účelom riadenia menového a úrokového rizika. Spôsob investovania: VÚB AM investuje majetok Fondu podľa vlastného odborného uváženia, VÚB AM nesleduje pri správe Fondu žiaden benchmark (index alebo iný ukazovateľ). Výnosy z majetku vo Fonde sa opätovne investujú, a teda sú zahrnuté do aktuálnej ceny vydaných podielových listov. Investor môže požiadať o vyplatenie podielových listov Fondu (redemovať) kedykoľvek, pričom VÚB AM spracúva žiadosti o vydanie a vyplatenie podielových listov Fondu každý pracovný deň. Tento Fond nemusí byť vhodný pre investorov, ktorí plánujú vybrať svoje prostriedky v lehote kratšej ako 5 rokov.
Kde sa dá fond kúpiť
Fond sa dá kúpiť vo všetkých pobočkách VÚB banky, a.s.
Hodnota jedného podielu vo fonde Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) V akej mene je fond denominovaný Aké je minimálna výška prvého vkladu
0,05 € 0,05 € 0,05 € EUR 150,00 €
Riziko Volatilita Gain to Pain ratio Počet kladných mesiacov za posledných 12 mesiacov Najlepší mesiac za posledných 12 mesiacov Najhorší mesiac za posledných 12 mesiacov Najväčší pokles a doba zotavenia
3   Riziko 3 6,56% 1,1869 3 november 2023 / 4,99% august 2023 / -2,40% -30,57% a doba zotavenia 290 týždňov
Výnos za posledný týždeň Výnos za posledný mesiac Výnos za posledné 3 mesiace Výnos za posledných 6 mesiacov Výnos za posledných 12 mesiacov Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky
1,23 % 1,54 % 4,22 % 10,00 % 13,04 % 2,70 %
Vstupný poplatok (maximálny) Výstupný poplatok (maximálny) Ročný poplatok za správu (maximálny)
1,50 % 4,00 % 1,68 %
Hodnota majetku vo fonde (celkom) Hodnota majetku vo fonde ( v rámci SR) O koľko narástol predaj vo fonde za posledný týždeň O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok
546,57 mil. € 546,57 mil. € 670 119,65 € 1 633 525,90 € 41 269 890,45 €
Názov spoločnosti
VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.