Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólioZdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Spoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) Názov Fondu Typ Fondu ISIN
VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio Zmiešané fondy QSP0804R01SK
Popis fondu
Ciele investičnej politiky: Maximalizovať zhodnotenie majetku vo Fonde v mene EUR, investovaním majetku najmä dokrátkodobých dlhových cenných papierov, nástrojov peňažného trhu, podielových listov akciových, dlhopisových,peňažných podielových fondov, fondov krátkodobých investíciía akcií denominovaných v meneEUR pričom celková hodnota investícií do dlhových cennýchpapierov, nástrojov peňažného trhu, dlhopisových, peňažných podielových fondov a fondov krátkodobých investícií predstavuje minimálne 50% celkovej hodnoty majetku Fondu a celková hodnota investícií do akcií a akciových podielových fondov nesmie prekročiť 10% celkovej hodnoty majetku Fondu. Hlavné nástroje, do ktorých sa investuje majetok Fondu: Dlhopisy vydané Slovenskou republikou, inými štátmi ako aj bankami a korporátnymi spoločnosťami, hypotekárne záložné listy vydané najmä slovenskými bankami, nástroje peňažného trhu, vkladové listy, podielové listy iných peňažných, dlhopisových, akciových podielových fondov a fondov krátkodobých investícií vrátane podielových fondov spravovaných VÚB AM alebo spoločnosťami zo skupiny Intesa Sanpaolo, ktoré sa vyberajú pri zohľadnení operačného a nákladového hľadiska, vklady na bežných a termínovaných účtoch, akcie a iné kapitálové cenné papiere obchodované na regulovaných trhoch, finančné deriváty za účelom riadenia menového a úrokového rizika. Spôsob investovania: VÚB AM investuje majetok Fondu podľa vlastného odborného uváženia, VÚB AM nesleduje pri správe Fondu žiaden benchmark (index alebo iný ukazovateľ). Výnosy z majetku vo Fonde: Výnosy z majetku vo Fonde sa opätovne investujú a teda sú zahrnuté do aktuálnej ceny vydaných podielových listov. Investor môže požiadať o vyplatenie podielových listov Fondu (redemovať) kedykoľvek, pričom VÚB AM spracúva žiadosti o vydanie a vyplatenie podielových listov Fondu každý pracovný deň. Tento Fond nemusí byť vhodný pre investorov, ktorí plánujú vybrať svoje prostriedky v lehote kratšej ako 2 roky.
Hodnota jedného podielu vo fonde Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) V akej mene je fond denominovaný Aké je minimálna výška prvého vkladu
0,04 € 0,04 € 0,04 € EUR 150,00 €
Riziko Volatilita Gain to Pain ratio Počet kladných mesiacov za posledných 12 mesiacov Najlepší mesiac za posledných 12 mesiacov Najhorší mesiac za posledných 12 mesiacov Najväčší pokles a doba zotavenia
2   Riziko 2 2,19% 1,0272 4 december 2023 / 2,31% august 2023 / -0,22% -7,61% a doba zotavenia 71 týždňov
Výnos za posledný týždeň Výnos za posledný mesiac Výnos za posledné 3 mesiace Výnos za posledných 6 mesiacov Výnos za posledných 12 mesiacov Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky
0,27 % 0,46 % 0,69 % 4,02 % 5,04 % -0,17 %
Vstupný poplatok (maximálny) Výstupný poplatok (maximálny) Ročný poplatok za správu (maximálny)
0,50 % 4,00 % 1,09 %
Hodnota majetku vo fonde (celkom) Hodnota majetku vo fonde ( v rámci SR) O koľko narástol predaj vo fonde za posledný týždeň O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok
75,98 mil. € 75,98 mil. € -111 535,34 € -834 407,25 € -11 904 722,88 €
Názov spoločnosti
VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.