Eurizon AM Slovakia - Rezervný fondZdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Spoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) Názov Fondu Typ Fondu ISIN
VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond Fondy krátkodobých investícií QSP0807R01SK
Popis fondu
Cieľom fondu je maximalizovať zhodnotenie majetku vo Fonde v mene EUR, investovaním majetku najmä do krátkodobých vkladov, nástrojov peňažného trhu a dlhopisovdenominovaných v mene EUR, a to najmä takých, ktoré boli garantované štátmi alebo boli vydané štátmi alebo významnými bankami, pričom podiel dlhových cenných papierov (nástrojov peňažného trhu a dlhopisov) v majetku vo Fonde musí byť minimálne 33%. Hlavné nástroje, do ktorých sa investuje majetok Fondu: dlhopisy vydané Slovenskou republikou, inými štátmi ako aj bankami, vklady na bežných účtoch a vkladových účtoch, vkladové listy, nástroje peňažného trhu a finančné deriváty za účelom riadenia úrokového rizika. VÚB AM investuje majetok Fondu podľa vlastného odborného uváženia, VÚB AM nesleduje pri správe Fondu žiaden benchmark (index alebo iný ukazovateľ). Výnosy z majetku vo Fonde sa opätovne investujú, a teda sú zahrnuté do aktuálnej ceny vydaných podielových listov. Možnosť vyplatenia podielových listov Fondu: Investor môže požiadať o vyplatenie podielových listov Fondu (redemovať) kedykoľvek, pričom VÚB AM spracúva žiadosti o vydanie a vyplatenie podielových listov Fondu každý pracovný deň. Investičný horizont Fondu je 1 rok. VÚB AM hodnotí úverovú kvalitu dlhových cenných papierov v majetku Fondu prostredníctvom ratingových agentúr, prípadne prostredníctvom interných analýz úverovej kvality emitentov. Pre tento Fond sa za primerané považujú nasledujúce intervaly ratingu: rating Standard & Poor´s v intervale od AAA do BBB- (vrátane), rating Moody´s Investors Service v intervale od Aaa do Baa3 (vrátane), rating Fitch Ratings v intervale od AAA do BBB- (vrátane). Tento Fond nemusí byť vhodný pre investorov, ktorí plánujú vybrať svoje prostriedky v lehote kratšej ako 1 rok.
Hodnota jedného podielu vo fonde Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) V akej mene je fond denominovaný Aké je minimálna výška prvého vkladu
0,04 € 0,04 € 0,04 € EUR 150,00 €
Riziko Volatilita Gain to Pain ratio Počet kladných mesiacov za posledných 12 mesiacov Najlepší mesiac za posledných 12 mesiacov Najhorší mesiac za posledných 12 mesiacov Najväčší pokles a doba zotavenia
1   Riziko 1 0,34% 1,5445 -0 december 2023 / 0,74% marec 2024 / 0,01% -2,22% a doba zotavenia 289 týždňov
Výnos za posledný týždeň Výnos za posledný mesiac Výnos za posledné 3 mesiace Výnos za posledných 6 mesiacov Výnos za posledných 12 mesiacov Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky
0,11 % 0,33 % 0,87 % 2,25 % 3,61 % 0,88 %
Vstupný poplatok (maximálny) Výstupný poplatok (maximálny) Ročný poplatok za správu (maximálny)
0,00 % 0,00 % 0,26 %
Hodnota majetku vo fonde (celkom) Hodnota majetku vo fonde ( v rámci SR) O koľko narástol predaj vo fonde za posledný týždeň O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok
159,64 mil. € 159,64 mil. € 32 995,01 € 1 147 192,38 € 53 656 867,21 €
Názov spoločnosti
VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.