Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fondSpoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) Názov Fondu Typ Fondu ISIN
VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond Zmiešané fondy QSP0808R01SK
Popis fondu
Maximalizovať zhodnotenie majetku vo Fonde v mene USD, investovaním majetku najmä do kapitálových cenných papierov a dlhopisov z rozvíjajúcich sa štátov, so zameraním sa na trhy Strednej a Východnej Európy, Latinskej Ameriky a Ázie, pričom podiel kapitálových cenných papierov v majetku vo Fonde musí byť minimálne 25% a podiel dlhových cenných papierov v majetku musí byť minimálne 25%. Hlavné nástroje, do ktorých sa investuje majetok Fondu: Kapitálové cenné papiere (napr. depozitné certifikáty a akcie) vydané obchodnými spoločnosťami, denominované v rôznych svetových menách, a dlhopisy a iné dlhové cenné papiere vydané štátmi a obchodnými spoločnosťami kontrolovanými štátmi, denominované hlavne v mene USD. Spôsob investovania: VÚB AM investuje majetok Fondu podľa vlastného odborného uváženia s využitím odporúčaní spoločnosti Eurizon Capital SGR, Miláno, Taliansko vo vzťahu k investovaniu do kapitálových cenných papierov, VÚB AM sa zameriava na cenné papiere vydané najväčšími spoločnosťami v danej rozvíjajúcej sa krajine, VÚB AM nesleduje pri správe Fondu žiaden benchmark (index alebo iný ukazovateľ), Návratnosť investície môže byť významne ovplyvnená aj transakčnými nákladmi, ktoré sa hradia z majetku Fondu. Výnosy z majetku vo Fonde: Výnosy z majetku vo Fonde sa opätovne investujú, a teda sú zahrnuté do aktuálnej ceny vydaných podielových listov. Možnosť vyplatenia podielových listov Fondu Investor môže požiadať o vyplatenie podielových listov Fondu (redemovať) kedykoľvek, pričom VÚB AM spracúva žiadosti o vydanie a vyplatenie podielových listov Fondu každý pracovný deň. Investičný horizont: Investičný horizont Fondu je minimálne 5 rokov. Tento Fond nemusí byť vhodný pre investorov, ktorí plánujú vybrať svoje prostriedky v lehote kratšej ako 5 rokov.
Hodnota jedného podielu vo fonde Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) V akej mene je fond denominovaný Aké je minimálna výška prvého vkladu
0,05 € 0,05 € 0,05 € EUR 150,00 €
Riziko Volatilita Gain to Pain ratio Počet kladných mesiacov za posledných 12 mesiacov Najlepší mesiac za posledných 12 mesiacov Najhorší mesiac za posledných 12 mesiacov Najväčší pokles a doba zotavenia
5   Riziko 5 10,48% 1,1605 6 november 2020 / 8,12% september 2020 / -2,26% -64,81% a doba zotavenia 475 týždňov
Výnos za posledný týždeň Výnos za posledný mesiac Výnos za posledné 3 mesiace Výnos za posledných 6 mesiacov Výnos za posledných 12 mesiacov Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky
-1,56 % -1,47 % -1,01 % 8,34 % 13,19 % 3,86 %
Vstupný poplatok (maximálny) Výstupný poplatok (maximálny) Ročný poplatok za správu (maximálny)
3,30 % 4,00 % 2,25 %
Hodnota majetku vo fonde (celkom) Hodnota majetku vo fonde ( v rámci SR) O koľko narástol predaj vo fonde za posledný týždeň O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok
104,99 mil. € 104,99 mil. € -182 728,68 € 159 023,90 € 9 794 379,66 €
Názov spoločnosti
VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.