Živnostenský účet Tatra banka


Účet pre živnostníkov a slobodné povolania s môžnosťou vedenia účtu bez poplatku.

Kreditná karta na prvých 6 mesiacov bez poplatku.

Neobmedzené výbery z bankomatov Tatra banky mobilom cez mobilnú aplikáciu Tatra banka bez poplatku.

Typ účtu Povinný zostatok Výpisy z účtu
Pre podnikateľov 0 € Áno, neobmedzené množstvo elektronických výpisov vo zvolenej frekvencii na e-mailovú adresu

Doklady, ktoré banke predkladá fyzická osoba podnikajúca na základe živnostenského oprávnenia s trvalým pobytom na území SR.


Živnostník:
 • osvedčenie o živnostenskom oprávnení – dokument vydaný pri vzniku živnosti (pre živnosti do júna 2010 bol vydávaný dokument - živnostenský list),
 • výpis zo živnostenského registra z neverejnej časti (nesmie byť starší ako 6 týždňov),
 • rovnopis ohlásenia živnosti s vyznačeným doručením živnostenskému úradu.
Slobodné povolania:

Doklady, ktoré fyzická osoba podnikajúca na základe iného než živnostenského oprávnenia – tzv. slobodné povolania, predkladá banke, sú doklady na preukázanie svojej podnikateľskej činnosti, a to:

 • Advokát– preukaz advokáta, prípadne rozhodnutie o zapísaní do zoznamu advokátov Slovenskej advokátskej komory
 • Audítor – certifikát audítora vydaný Slovenskou komorou audítorov
 • Autorizovaný architekt - autorizačné osvedčenie vydané Slovenskou komorou architektov
 • Daňový poradca – osvedčenie na výkon daňového poradenstva vydaný Slovenskou komorou daňových poradcov
 • Exekútor – preukaz exekútora, prípadne menovanie za exekútora Slovenskou komorou exekútorov
 • Farmaceut - licencia na výkon samostatnej zdravotníckej praxe vydané Slovenskou lekárnickou komorou
 • Finančný sprostredkovateľ (finančný agent, samostatný finančný agent, viazaný finančný agent, podriadený finančný agent, finančný poradca) – osvedčenie o zápise do registra Národnej banky Slovenska
 • Lekár – licencia na výkon samostatnej zdravotníckej praxe vydané Slovenskou lekárskou komorou
 • Prekladateľ/tlmočník - listina o vymenovaní za prekladateľa/tlmočníka, príp. preukaz prekladateľa/tlmočníka vydaný Ministerstvom spravodlivosti
 • Roľník samostatne hospodariaci - osvedčenie o zápise v evidencii príslušného obecného/miestneho úradu
 • Notár – preukaz notára, prípadne menovanie za notára Notárskou komorou SR
 • Novinár – preukaz novinára a zároveň aj potvrdenie o pridelení DIČ
 • Znalec - listina o vymenovaní za znalca, príp. preukaz znalca vydaný Ministerstvom spravodlivosti
 • Veterinár – osvedčenie na vykonávanie súkromnej veterinárnej činnosti vydané Komorou veterinárnych lekárov SR

Všetky bankou požadované dokumenty musia byť predložené ako originál alebo notárom overená kopia. Pokiaľ je daný dokument v inom ako slovenskom/anglickom jazyku, je potrebné predložiť aj jeho úradný preklad. 
Zloženie balíka
 • vedenie účtu v mene EUR,
 • platby cez internet banking v mene CZK v prospech klientov Raiffeisenbank Česká republika,
 • 20 automatizovaných transakcií,
 • debetnú kartu Visa Electron,
 • 2 bezplatné výbery hotovosti z bankomatu Tatra banky v SR a bankomatov skupiny Raiffeisen Bank International AG,
 • neobmedzený počet e-mailových výpisov z účtu v ľubovoľnom intervale,
 • neobmedzený počet výberov z bankomatov Tatra banky mobilom,
 • neobmedzené množstvo e-mailových a push notifikácií o pohyboch na svojom účte,
 • vydanie jednej novej firemnej kreditnej karty na prvých 6 mesiacov bez poplatku,
 • možnosť uzatvoriť výhodné cestovné poistenie do celého sveta.
Trvalé príkazy Inkasá/SIPO Prevodné príkazy cez internet Prevodné príkazy na pobočke
2 3 3 2
Pripísané platby Výbery z bankomatu vlastnej banky Výbery z bankomatu cudzej banky Výbery z bankomatu v zahraničí
3 2 0 0
Platby kartou Platobné karty SMS notifikácie Elektronické bankovníctvo
7 Visa Electron Áno, mobilná aplikácia Tatra banky, Internet banking
Mesačný poplatok za balík
7 €
Poplatok po zohľadnení všetkých zliav Podmienky pre získania zliav
0 € Prvých 12 mesiacov je vedenie zadarmo bez podmienok, následne stačí bezhotovostný kreditný obrat aspoň 500 € mesačne.
Zrušenie balíka Pripísanie platby na účet Prevodný príkaz zadaný na pobočke
0 0,20 € 5 €
Prevodný príkaz zadaný cez internet (poplatok) Trvalý príkaz Inkaso
0,20 € 0,20 € 0,20 €
Vklad hotovosi v pobočke Výber hotovosti v pobočke Povolené prečerpanie na účte
S poplatkom 5 €, vklad treťou osobou 5 €. S poplatkom 5 €.
Platba kartou Výber z bankomatu vlastnej banky Výber z bankomatu cudzej banky Vyber z bankomatu v zahraničí
0,20 € 1 € 2 € 3 €
Povolené prečerpanie na účte - popis
Voliteľné prečerpanie.