Živnostenský účet Tatra banka


Otvoriť účet online

Účet pre živnostníkov a slobodné povolania s môžnosťou vedenia účtu bez poplatku.
Založte si Živnostenský účet cez aplikáciu Tatra banka.

 • Živnostník si stiahne aplikáciu Tatra banka a zvolí voľbu Nie som klient.
 • Zadá základné údaje.
 • Overí svoje telefónne číslo.
 • Vytvorí si PIN do aplikácie.
 • Naskenuje svoj občiansky preukaz a nasníma svoju tvár – banka obratom overí platnosť dokladu a totožnosť voči databáze Ministerstva vnútra SR.
 • Zadá IČO a ďalšie vybrané údaje o svojom podnikaní.
 • Zadá heslo a e-mail k výpisom, kontaktné údaje pre doručenie debetnej karty.
 • Potvrdí zmluvnú dokumentáciu.
Typ účtu Povinný zostatok Výpisy z účtu
Pre podnikateľov 0 € Áno, neobmedzené množstvo elektronických výpisov vo zvolenej frekvencii na e-mailovú adresu
AKCIA
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIA:  Otvorte si nový podnikateľský účet pre živnostníkov a slobodné povolania cez aplikáciu Tatra banka a získate 100 % zľavu z poplatku za jeho vedenie až na 12 mesiacov.

Doklady, ktoré banke predkladá fyzická osoba podnikajúca na základe živnostenského oprávnenia s trvalým pobytom na území SR.


Živnostník:
 • osvedčenie o živnostenskom oprávnení – dokument vydaný pri vzniku živnosti (pre živnosti do júna 2010 bol vydávaný dokument - živnostenský list),
 • výpis zo živnostenského registra z neverejnej časti (nesmie byť starší ako 6 týždňov),
 • rovnopis ohlásenia živnosti s vyznačeným doručením živnostenskému úradu.
Slobodné povolania:

Doklady, ktoré fyzická osoba podnikajúca na základe iného než živnostenského oprávnenia – tzv. slobodné povolania, predkladá banke, sú doklady na preukázanie svojej podnikateľskej činnosti, a to:

 • Advokát– preukaz advokáta, prípadne rozhodnutie o zapísaní do zoznamu advokátov Slovenskej advokátskej komory
 • Audítor – certifikát audítora vydaný Slovenskou komorou audítorov
 • Autorizovaný architekt - autorizačné osvedčenie vydané Slovenskou komorou architektov
 • Daňový poradca – osvedčenie na výkon daňového poradenstva vydaný Slovenskou komorou daňových poradcov
 • Exekútor – preukaz exekútora, prípadne menovanie za exekútora Slovenskou komorou exekútorov
 • Farmaceut - licencia na výkon samostatnej zdravotníckej praxe vydané Slovenskou lekárnickou komorou
 • Finančný sprostredkovateľ (finančný agent, samostatný finančný agent, viazaný finančný agent, podriadený finančný agent, finančný poradca) – osvedčenie o zápise do registra Národnej banky Slovenska
 • Lekár – licencia na výkon samostatnej zdravotníckej praxe vydané Slovenskou lekárskou komorou
 • Prekladateľ/tlmočník - listina o vymenovaní za prekladateľa/tlmočníka, príp. preukaz prekladateľa/tlmočníka vydaný Ministerstvom spravodlivosti
 • Roľník samostatne hospodariaci - osvedčenie o zápise v evidencii príslušného obecného/miestneho úradu
 • Notár – preukaz notára, prípadne menovanie za notára Notárskou komorou SR
 • Novinár – preukaz novinára a zároveň aj potvrdenie o pridelení DIČ
 • Znalec - listina o vymenovaní za znalca, príp. preukaz znalca vydaný Ministerstvom spravodlivosti
 • Veterinár – osvedčenie na vykonávanie súkromnej veterinárnej činnosti vydané Komorou veterinárnych lekárov SR

Všetky bankou požadované dokumenty musia byť predložené ako originál alebo notárom overená kopia. Pokiaľ je daný dokument v inom ako slovenskom/anglickom jazyku, je potrebné predložiť aj jeho úradný preklad. 
Zloženie balíka
 • vedenie účtu v mene EUR,
 • neobmedzené platby cez Internet bankingTB v mene CZK v prospech klientov Raiffeisenbank Česká republika,
 • neobmedzené množstvo automatizovaných transakcií,
 • debetnú kartu Visa,
 • neobmedzený počet výberov z bankomatov Tatra banky na Slovensku a v zahraničí z bankomatov skupiny Raiffeisen Bank International AG,
 • neobmedzený počet e-mailových výpisov z účtu v ľubovoľnom intervale,
 • neobmedzený počet výberov z bankomatov Tatra banky mobilom,
 • neobmedzené množstvo e-mailových a push notifikácií o pohyboch na svojom podnikateľskom účte,
 • vydanie jednej novej firemnej kreditnej karty na prvých 6 mesiacov bez poplatku,
 • možnosť uzatvoriť výhodné cestovné poistenie do celého sveta.
Trvalé príkazy Inkasá/SIPO Prevodné príkazy cez internet Prevodné príkazy na pobočke
Neobmedzene Neobmedzene Neobmedzene 0
Pripísané platby Výbery z bankomatu vlastnej banky Výbery z bankomatu cudzej banky Výbery z bankomatu v zahraničí
Neobmedzene Neobmedzene 0 0
Platby kartou Platobné karty SMS notifikácie Elektronické bankovníctvo
Neobmedzene Visa/Visa Electron Áno, mobilná aplikácia Tatra banky, Internet banking
Mesačný poplatok za balík
7 €
Poplatok po zohľadnení všetkých zliav Podmienky pre získania zliav
0 € Prvých 12 mesiacov je vedenie zadarmo bez podmienok, následne stačí bezhotovostný kreditný obrat aspoň 500 € mesačne.
Zrušenie balíka Pripísanie platby na účet Prevodný príkaz zadaný na pobočke
0 0 € 6 €
Prevodný príkaz zadaný cez internet (poplatok) Trvalý príkaz Inkaso
0 € 0 € 0 €
Vklad hotovosti v pobočke Výber hotovosti v pobočke Povolené prečerpanie na účte
S poplatkom 6 €, vklad treťou osobou 6 €. S poplatkom 6 €.
Platba kartou Výber z bankomatu vlastnej banky Výber z bankomatu cudzej banky Vyber z bankomatu v zahraničí
0 € 0 € 2 € 3 €
Povolené prečerpanie na účte - popis
Voliteľné prečerpanie.