Zverejnené: 16.07.2019

ASTRA poisťovňa, a.s.


Dňom 31.augusta 2015 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie rumunského Úradu pre dohľad nad finančným trhom zo dňa 26. augusta 2015 o odňatí povolenia na činnosť  poisťovacej a zaisťovacej spoločnosti SOCIETATEA COMERCIALA DE ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA S.A . Na Slovensku  spoločnosť vykonávala svoju činnosť prostredníctvom pobočky ASTRA S.A., pobočka so sídlom na Plynárenskej 1, 821 09 Bratislava.

Toto rozhodnutie ohľadom odňatia povolenia bolo prijaté v dôsledku neschopnosti spoločnosti plniť opatrenia ozdravného plánu v zmysle rozhodnutia rumunského Úradu pre dohľad nad finančným trhom. 

V súvislosti s odobratím povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti zriaďovateľovi SOCIETATEA COMERCIALA DE ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA S.A (ďalej aj „spoločnosť" alebo „ASTRA" ) poisťovňa Astra informovala svojich klientov, že v zmysle opatrenia č. ODT-10390/2015 Národnej banky Slovenska zo dňa 01.10.2015, ktoré vychádza z rozhodnutia ASF s odvolaním na článok 5 ods. 2, kde sa uvádza, že „poisťovateľ príjme všetky potrebné opatrenia, aby oznámil poisteným osobám, že majú možnosť ukončiť poistnú zmluvu uzatvorenú s Societa Asigurare - Reasigurare ASTRA S.A. a informovať ich o práve vymáhať pomernú časť poistného zaplateného podľa zmluvy od okamihu ukončenia doby vypršania platnosti“.
S ohľadom na komunikáciu a dohodu NBS s rumunským Úradom pre dohľad nad finančným trhom je toto rozhodnutie pre ASTRA záväzné.

Odo dňa  nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odňatí povolenia na činnosť spoločnosti  nemá poisťovňa ASTRA povolenie na vykonávanie poisťovacej a zaisťovacej činnosti.  V súlade s § 24 ods. 2. písm. c) zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov Slovenská kancelária poisťovateľov poskytuje z poistného garančného fondu poistné plnenie za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, za ktorú zodpovedá osoba, ktorej zodpovednosť za túto škodu je poistená u poisťovateľa, ktorý z dôvodu svojej platobnej neschopnosti nemôže túto škodu uhradiť.

Na základe uvedených  skutočností bude poisťovňa klientom posielať písomný Návrh na dohodu o ukončení poistnej zmluvy k 30.11.2015, podpísaný oprávnenou osobou v mene ASTRA (ďalej len „Návrh“).
ASTRA bude akceptovať všetky podpísané Návrhy zo strany klienta, ktoré boli poisťovni ASTRA riadne doručené v písomnej forme do 30.11.2015 vrátane.
Poisťovňa Astra po doručení podpísaného Návrhu zašle  potvrdzujúci list o spracovaní dohody, v ktorom bude vypočítaná výška nespotrebovaného poistného (preplatok na poistnom), alebo dlžného poistného (poistné za čas, za ktorý poskytovala poisťovňa poistnú ochranu).

Ak by klienti mali problémy alebo otázky týkajúce sa poskytovania poistného plnenia z existujúcich poistných zmlúv, majú možnosť prostredníctvom sťažnosti alebo podnetu obrátiť sa  na NBS.

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2162, +421-2-5865 2162, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

 

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách