CPI FS II 6,00/2027
CPI Finco Slovakia a.s.


Emitent Názov dlhopisu
CPI FS II 6,00/2027
Popis dlhopisu
Dlhopis je určený profesionálnym a neprofesionálnym zákazníkom i oprávneným protistranám. Je vhodný pre informovaných a skúsených investorov, ktorí sú schopní niesť prípadnú stratu vložených prostriedkov.
Výnos Splatnosť Mena Menovitá hodnota Objem emisie
6,00 % 25.10.2027 EUR 1 000 20 000 000
ISIN
SK4000021747
Infolist
Stiahnuť tu
Prospekt
Stiahnuť tu
Účel využitia prostriedkov
Cieľom investora v prípade nákupu tohto produktu je ochrana či rast vložených prostriedkov. Rizikovosť produktu vyjadrená ukazovateľom SRI zodpovedá stupňu 4. Odporúčaný investičný horizont zodpovedá splatnosti dlhopisu, tj. do 5 rokov. V negatívnom cieľovom trhu investičného nástroja sa nachádzajú investori, ktorí nie sú schopní niesť žiadnu stratu vložených prostriedkov.
Kde sa dá kúpiť
J&T Banka, a. s. pobočka zahraničnej banky.
Výplata kupónu
Polročne.
Emitent Sídlo Rating
CPI Finco Slovakia a.s. Mostová 34 034 01 Ružomberok Emitentovi nebol udelený rating ani sa neočakáva, že pre účely emisie bude rating udelený.
Finstat (Emitent)
Stiahnuť tu
Hodnotenie emitenta Tržby (EUR) Zisk (EUR)
2022 0 -104 618
2021 0 0
2020 0 0
2019 0 0
2018 0 0
Ručiteľ Rating
rucitel aaa
Hodnotenie ručiteľa Tržby (EUR) Zisk (EUR)
2010 32 323 0
2000 0 3 223