Dlhopisy EUROVEA III 2026
EUROVEA, a.s.


Emitent Názov dlhopisu
Dlhopisy EUROVEA III 2026
Popis dlhopisu
Eurovea 2 financing, s.r.o. emituje v rámci dlhopisového programu EUROVEA II - RETAIL & OFFICE nezabezpečené, nepodriadené dlhopisy s nulovým kupónom. Ide o druhú emisiu programu. Nominálna hodnota jedného dlhopisu  je 1 000 EUR. Predpokladaná celková nominálna hodnota tejto emisie je 20 000 000 EUR. Dlhopisy sú splatné v roku 2026. Emitent má možnosť dlhopisy predčasne splatiť zo svojho rozhodnutia najskôr po 9. 3. 2023.
Výnos Splatnosť Mena Menovitá hodnota Objem emisie
5,20 % 9.3.2026 EUR 1 000 20 000 000
ISIN Kde je dlhopis kótovaný
SK4000018487 BCPB
Infolist
Stiahnuť tu
Prospekt
Stiahnuť tu
Účel využitia prostriedkov
Emitentom dlhopisov je spoločnosť Eurovea 2 financing, s.r.o., založená výlučne za účelom emisie Dlhopisov a následného financovania spoločností v Skupine, ktorej je Emitent súčasťou. Skupinou sa rozumie spoločnosť TRENESMA DEVELOPMENT LIMITED a každá spoločnosť, v ktorej Trenesma Development priamo alebo nepriamo vlastní aspoň 51 % podiel na základnom imaní a hlasovacích právach (ďalej len Skupina). O
Kde sa dá kúpiť
J&T Banka, a. s. pobočka zahraničnej banky
Výplata kupónu
Bezkupónový dlhopis.
Emitent Sídlo Rating
EUROVEA, a.s. Pribinova 10, 811 09, Slovenská republika Emitentovi nebol udelený rating ani sa neočakáva, že pre účely emisie bude rating udelený.
Finstat (Emitent)
Stiahnuť tu
Hodnotenie emitenta Tržby (EUR) Zisk (EUR)
2023 35 583 340 -2 686 519
2022 36 765 145 4 803 252
2021 27 961 224 2 606 290
2020 27 885 165 2 207 067
2019 34 061 174 5
2018 41 617 049 12 420 955
2017 40 790 211 7 251 339
2016 41 248 810 12 024 140
2015 38 832 703 4 133 254
2014 35 831 648 -21 789 040
Pri tomto dlhopise nie je žiaden ručiteľ.