EUROVEA 5,50/2027
EUROVEA, a.s.


Emitent Názov dlhopisu
EUROVEA 5,50/2027
Popis dlhopisu
Spoločnosť EUROVEA, a.s. vydáva päťročný nezabezpečený dlhopis s ročnou výplatou kupónu 5,50%. Dlhopisy EUROVEA 5,50/2027 patria do kategórie podriadených dlhopisov. Záväzky spojené s emisiou tak v prípade likvidácie budú uspokojené až po uspokojení všetkých nepodriadených záväzkov. Účelom použitia čistej sumy výnosov z emisie je primárne refinancovanie existujúcich záväzkov Emitenta.
Výnos Splatnosť Mena Menovitá hodnota Objem emisie
5,50 % 1.7.2027 EUR 1 000 100 000 000
ISIN
SK4000020988
Infolist
Stiahnuť tu
Prospekt
Stiahnuť tu
Účel využitia prostriedkov
Cieľom investora v prípade nákupu tohto produktu je ochrana či rast vložených prostriedkov. Rizikovosť produktu vyjadrená ukazovateľom SRI zodpovedá stupňu 6. Odporúčaný investičný horizont zodpovedá splatnosti dlhopisu, tj. do 5 rokov. V negatívnom cieľovom trhu investičného nástroja sa nachádzajú investori, ktorí nie sú schopní niesť žiadnu stratu vložených prostriedkov
Kde sa dá kúpiť
J&T Banka, a. s. pobočka zahraničnej banky
Výplata kupónu
Ročne (vždy k 1. 7.)
Emitent Sídlo Rating
EUROVEA, a.s. Pribinova 10, 811 09, Slovenská republika Emitentovi nebol udelený rating ani sa neočakáva, že pre účely emisie bude rating udelený.
Finstat (Emitent)
Stiahnuť tu
Hodnotenie emitenta Tržby (EUR) Zisk (EUR)
2023 35 583 340 -2 686 519
2022 36 765 145 4 803 252
2021 27 961 224 2 606 290
2020 27 885 165 2 207 067
2019 34 061 174 5
2018 41 617 049 12 420 955
2017 40 790 211 7 251 339
2016 41 248 810 12 024 140
2015 38 832 703 4 133 254
2014 35 831 648 -21 789 040
Pri tomto dlhopise nie je žiaden ručiteľ.