Penta Public EUR XIV/2023
Penta Funding Public II, s.r.o.


Emitent Názov dlhopisu
Penta Public EUR XIV/2023
Popis dlhopisu
Dlhopis je určený profesionálnym a neprofesionálnym investorom i oprávneným protistranám. Je vhodný pre informovaných investorov, ktorí preukázateľne majú dostatočné znalosti o charaktere a rizikách dlhopisov, deklarujú odolnosť voči riziku investície do dlhopisov a sú schopní niesť prípadnú stratu vložených prostriedkov. Cieľom investora v prípade nákupu tohto produktu je ochrana či rast vložených prostriedkov. Odporúčaný investičný horizont zodpovedá splatnosti dlhopisu, t.j. do 4 rokov.
Výnos Splatnosť Mena Menovitá hodnota Objem emisie
6,30 % 25.10.2027 EUR 1 000 7 000 000
ISIN Minimálna výška investície
SK4000023792 3000
Infolist
Stiahnuť tu
Prospekt
Stiahnuť tu
Účel využitia prostriedkov
Finančné prostriedky získané emisiou dlhopisov použije emitent na financovanie investičných zámerov spoločností v skupine Penta, t.j. spoločností patriacich do konsolidovaného celku spoločnosti PENTA INVESTMENTS LIMITED, so sídlom Agias Fylaxeos & Polygnostou, 212, C & I Center, 3082 Limassol, Cyprus.
Kde sa dá kúpiť
Privatbanka, a.s.
Výplata kupónu
K 25.01.2024, 25.04.2024, 25.07.2024, 25.10.2024, 25.04.2025, 25.10.2025, 25.04.2026, 25.10.2026, 25.04.2027 a 25.10.2027.
Emitent Sídlo Rating
Penta Funding Public II, s.r.o. Digital Park II, Einsteinova 25 851 01 Bratislava Emitentovi nebol udelený rating, ani sa neočakáva, že pre účely tejto emisie bude rating udelený.
Finstat (Emitent)
Stiahnuť tu
Hodnotenie emitenta Tržby (EUR) Zisk (EUR)
2023 0 771 436
2022 0 782 127
2021 0 626 810
2020 0 575 103
2019 0 228 364
2018 0 -94 167
2017 0 -1 422
Pri tomto dlhopise nie je žiaden ručiteľ.