KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný, d. f.Logo spoločnosti
KOOPERATIVA d. s. s., a. s. investuje peňažné prostriedky zhromaždené vo fonde predovšetkým do nástrojov peňažného trhu s krátkou dobou do splatnosti, do krátkodobých cenných papierov a do dlhových cenných papierov.. Fond nemôže investovať do akcií.
Typ fondu Podiel hodnoty majetku v tomto fonde v rámci spoločnosti Hodnota majetku vo fonde
Dlhopisový fond 56,87 % 375,95 mil., €
Priemerný ročný výnos za posledných 12 mesiacov Priemerný ročný výnos za 5 rokov Priemerný ročný výnos od vzniku fondu
0,00 % 0,37 % 2,34 %
Elektronický výpis Papierový výpis On - line prístup
Raz ročne Raz ročne v januári Áno, cez osobný dôchodkový účet
Poplatok za vedenie účtu (z mesačného príspevku) Poplatok do Sociálnej poisťovne (z mesačného príspevku) Poplatok za správu dôchodkového fondu Poplatok za zhodnotenie úspor
0,00 % 0,00 % Max. 0,45 % p.a. 0
Spoločnosť Hodnota majetku, ktorú spravuje spoločnosť Podiel spoločnosti na trhu Depozitár
KOOPERATIVA dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., skrátene KOOPERATIVA, d.s.s., a.s. 661,03 mil., € 4,73 % ČSOB, a.s.