Dôchodkový výplatný fondLogo spoločnosti
 Je zameraný na zabezpečenie  dostatočného množstva likvidity pre poberateľov dávok na výplatu týchto dávok pri primeranom raste hodnoty majetku.
Typ fondu Hodnota majetku vo fonde Podiel hodnoty majetku v tomto fonde v rámci spoločnosti
výplatný fond 61,73 mil. € 0,46 %
Priemerný ročný výnos za posledných 12 mesiacov Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky
4,00 % -2,94 %
Elektronický výpis Papierový výpis On - line prístup
Frekvencia podľa požiadavky, uložený v schránke účastníka v klientskej zóne Raz ročne vo februári Možnosť požiadať cez servisný portál na stránke spoločnosti o náhľad na účet DDS
Poplatok za zmenu DDS Poplatok za správu dôchodkového fondu Poplatok za zhodnotenie úspor
V prípade prestupu do inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti do jedného roka od uzatvorenia účastníckej zmluvy má pôvodná spoločnosť nárok na odplatu za prestup vo výške 5 % nasporenej sumy. Prestup medzi fondami vrámci spoločnosti je bezplatné. 0,60 % p. a. z majetku fondu 0% zo zhodnotenia
Logo spoločnosti
Hodnota majetku, ktorú spravuje spoločnosť Podiel spoločnosti na trhu Depozitár
13 425,43 mil. € 39,60 % Slovenská sporiteľňa, a.s.