Comfort lifeTB 2030Logo spoločnosti
Fond investuje do štátnych dlhopisov alebo cenných papierov so zárukou štátu, štátnych pokladničných poukážok, dlhopisov spoločností s ratingom v investičnom pásme, hypotekárnych záložných listov, akcií, podielových listov otvorených podielových fondov. Fond je je vhodný pre sporiteľov narodených v období rokov 1963 až 1972.
Typ fondu Hodnota majetku vo fonde Podiel hodnoty majetku v tomto fonde v rámci spoločnosti
príspevkový fond 430,23 mil. € 7,14 %
Priemerný ročný výnos za posledných 12 mesiacov Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky
8,83 % 0,84 %
Elektronický výpis Papierový výpis On - line prístup
Raz ročne vo februári Raz ročne vo februári Možnosť požiadať cez servisný portál na stránke spoločnosti o náhľad na účet DDS
Poplatok za zmenu DDS Poplatok za správu dôchodkového fondu Poplatok za zhodnotenie úspor
V prípade prestupu do inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti do jedného roka od uzatvorenia účastníckej zmluvy má pôvodná spoločnosť nárok na odplatu za prestup vo výške 5 % nasporenej sumy. Prestup medzi fondami vrámci spoločnosti je bezplatné 1,05 % p. a. 10 % zo zhodnotenia
Logo spoločnosti
Hodnota majetku, ktorú spravuje spoločnosť Podiel spoločnosti na trhu Depozitár
6 025,61 mil. € 32,21 % Československá obchodná banka, a.s.