Comfort life 2050Logo spoločnosti

Fond vznikol v júli 2015, takže ešte nemá dlhú históriu. Je vhodný pre sporiteľov narodených v roku 1983 a neskôr. Fond investuje do štátnych dlhopisov alebo cenných papierov so zárukou štátu, štátnych pokladničných poukážok, dlhopisov spoločností s ratingom v investičnom pásme, hypotekárnych záložných listov, akcií, podielových listov otvorených podielových fondov.

Typ fondu Hodnota majetku vo fonde Podiel hodnoty majetku v tomto fonde v rámci spoločnosti
príspevkový fond 214,92 mil. € 1,96 %
Priemerný ročný výnos za posledných 12 mesiacov Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky
13,71 % 3,57 %
Elektronický výpis Papierový výpis On - line prístup
Raz ročne vo februári Raz ročne vo februári Možnosť požiadať cez servisný portál na stránke spoločnosti o náhľad na účet DDS
Poplatok za zmenu DDS Poplatok za správu dôchodkového fondu Poplatok za zhodnotenie úspor
V prípade prestupu do inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti do jedného roka od uzatvorenia účastníckej zmluvy má pôvodná spoločnosť nárok na odplatu za prestup vo výške 5 % nasporenej sumy. Prestup medzi fondami vrámci spoločnosti je bezplatné. 1,05 % p. a. z majetku fondu 10 % zo zhodnotenia
Logo spoločnosti
Hodnota majetku, ktorú spravuje spoločnosť Podiel spoločnosti na trhu Depozitár
10 947,83 mil. € 32,29 % Československá obchodná banka, a.s.