Dôchodkový výplatný fondLogo spoločnosti
Určený na výplatu doplnkových dôchodkov. Majetok vo fonde tvoria najmä peňažné prostriedky na bežných účtoch a vkladových účtoch v bankách, podielové listy dlhopisových a peňažných otvorených podielových fondov a štátne dlhopisy. Majetok je zabezpečený proti menovému riziku s cieľom zachovania bezpečnosti a likvidity majetku.
Typ fondu Hodnota majetku vo fonde Podiel hodnoty majetku v tomto fonde v rámci spoločnosti
výplatný fond 48,79 mil. € 4,20 %
Priemerný ročný výnos za posledných 12 mesiacov Priemerný ročný výnos za posledných 5 rokov
3,22 % -0,20 %
Elektronický výpis Papierový výpis On - line prístup
Raz ročne vo februári Raz ročne vo februári Možnosť požiadať cez servisný portál na stránke spoločnosti o náhľad na účet DDS
Poplatok za zmenu DDS Poplatok za správu dôchodkového fondu Poplatok za zhodnotenie úspor
V prípade prestupu do inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti do jedného roka od uzatvorenia účastníckej zmluvy má pôvodná spoločnosť nárok na odplatu za prestup vo výške 5 % nasporenej sumy. Prestup medzi fondami vrámci spoločnosti je bezplatné. 0,00 % p. a. z majetku fondu 0% zo zhodnotenia
Logo spoločnosti
Hodnota majetku, ktorú spravuje spoločnosť Podiel spoločnosti na trhu Depozitár
1 161,76 mil. € 32,52 % Československá obchodná banka, a.s.


Zdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk