Globálny akciový dôchodkový fondLogo spoločnosti
Je zameraný na investície do rozšíreného portfólia zloženého najmä z akciových investícií a úročených investičných nástrojov. Cieľom je je dosiahnutie rastu hodnoty majetku dôchodkového fondu pri súčasnej snahe o zachovanie primeranej miery rizika. Majetok v príspevkovom fonde nie je súčasťou majetku doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.
Typ fondu Hodnota majetku vo fonde Podiel hodnoty majetku v tomto fonde v rámci spoločnosti
príspevkový fond 175,12 mil. € 3,85 %
Priemerný ročný výnos za posledných 12 mesiacov Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky
10,77 % 2,81 %
Elektronický výpis Papierový výpis On - line prístup
Frekvencia podľa požiadavky Raz ročne vo februári Možnosť požiadať cez servisný portál na stránke spoločnosti o náhľad na účet DDS
Poplatok za zmenu DDS Poplatok za správu dôchodkového fondu Poplatok za zhodnotenie úspor
V prípade prestupu do inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti do jedného roka od uzatvorenia účastníckej zmluvy má pôvodná spoločnosť nárok na odplatu za prestup vo výške 5 % nasporenej sumy. Prestup medzi fondami vrámci spoločnosti je bezplatný. 1,05 % p. a. z majetku fondu 10 % zo zhodnotenia
Logo spoločnosti
Hodnota majetku, ktorú spravuje spoločnosť Podiel spoločnosti na trhu Depozitár
4 553,36 mil. € 15,14 % UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.