Indexový globálny dôchodkový fondLogo spoločnosti

Investovanie do tohto fondu je vhodné najmä pre osoby vo veku od 18 do 47 rokov.

Cieľom investovania Indexového globálneho dôchodkového fondu je dosiahnuť rast hodnoty majetku pri miere rizika zodpovedajúci investovaniu do akcií. Investície v rámci fondu budú smerovať do akcií aj prostredníctvom cenných papierov, ktoré sú naviazané na hodnoty finančných indexov.

Pre účely realizácie tejto investičnej stratégie budú sledované finančné indexy s uvedením ich váhy:

  • 90 % akciový index MSCI World Index,
    ktorý reprezentuje spoločnosti so strednou a veľkou trhovou kapitalizáciou z kapitálových trhov najvyspelejších krajín sveta.
  • 10 % akciový index MSCI Emerging Markets Index,
    ktorý reprezentuje spoločnosti z kapitálových trhov rozvíjajúcich sa krajín sveta.
Typ fondu Hodnota majetku vo fonde Podiel hodnoty majetku v tomto fonde v rámci spoločnosti
príspevkový fond 123,72 mil. € 4,37 %
Priemerný ročný výnos za posledných 12 mesiacov Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky
18,68 % 6,17 %
Elektronický výpis Papierový výpis On - line prístup
Frekvencia podľa požiadavky Raz ročne vo februári Možnosť požiadať cez servisný portál na stránke spoločnosti o náhľad na účet DDS
Poplatok za zmenu DDS Poplatok za správu dôchodkového fondu Poplatok za zhodnotenie úspor
V prípade prestupu do inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti do jedného roka od uzatvorenia účastníckej zmluvy má pôvodná spoločnosť nárok na odplatu za prestup vo výške 5 % nasporenej sumy. Prestup medzi fondami vrámci spoločnosti je bezplatný. 1,05 % z majetku fondu 10 % zo zhodnotenia
Logo spoločnosti
Hodnota majetku, ktorú spravuje spoločnosť Podiel spoločnosti na trhu Depozitár
2 830,37 mil. € 15,13 % UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.