Rastový príspevkový fondLogo spoločnosti
Vhodný fond pre osoby vo veku od 18 do 52 rokov a ak sa sporoteľ nechystá odísť do dôchodku skôr ako o 10 rokov. Fond podstupuje pri investovaní zvýšené riziko, ktoré sa prejavuje zvýšenou kolísavosťou ceny dochodkovej jednotky, investovanie do pevne úročených dlhových nástrojov v značnom podiele akciových investícií v majetku fondu.
Typ fondu Hodnota majetku vo fonde Podiel hodnoty majetku v tomto fonde v rámci spoločnosti
príspevkový fond 278,12 mil. € 2,07 %
Priemerný ročný výnos za posledných 12 mesiacov Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky
15,38 % 3,06 %
Elektronický výpis Papierový výpis On - line prístup
Frekvencia podľa požiadavky, uložený v schránke účastníka v klientskej zóne Raz ročne vo februári Možnosť požiadať cez servisný portál na stránke spoločnosti o náhľad na účet DDS
Poplatok za zmenu DDS Poplatok za správu dôchodkového fondu Poplatok za zhodnotenie úspor
V prípade prestupu do inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti do jedného roka od uzatvorenia účastníckej zmluvy má pôvodná spoločnosť nárok na odplatu za prestup vo výške 5 % nasporenej sumy. Prestup medzi fondami vrámci spoločnosti je bezplatné. 1,05 % p. a. z majetku fondu 10 % zo zhodnotenia
Logo spoločnosti
Hodnota majetku, ktorú spravuje spoločnosť Podiel spoločnosti na trhu Depozitár
13 425,43 mil. € 39,60 % Slovenská sporiteľňa, a.s.