Výplatný doplnkový dôchodkový fondLogo spoločnosti
Je zameraný na investovanie s nízkou mierou rizika, stabilným rastom investícií. Účelom je dosahovanie stabilných výnosov, majetkom vo výplatnom fonde sa hospodári bezpečne s  primeraným zhodnocovaním majetku. Majetok vo výplatnom fonde nie je súčasťou majetku doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.
Typ fondu Hodnota majetku vo fonde Podiel hodnoty majetku v tomto fonde v rámci spoločnosti
výplatný fond 19,85 mil. € 0,44 %
Priemerný ročný výnos za posledných 12 mesiacov Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky
4,03 % -2,09 %
Elektronický výpis Papierový výpis On - line prístup
Frekvencia podľa požiadavky Raz ročne vo februári Možnosť požiadať cez servisný portál na stránke spoločnosti o náhľad na účet DDS
Poplatok za zmenu DDS Poplatok za správu dôchodkového fondu Poplatok za zhodnotenie úspor
V prípade prestupu do inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti do jedného roka od uzatvorenia účastníckej zmluvy má pôvodná spoločnosť nárok na odplatu za prestup vo výške 5 % nasporenej sumy. Prestup medzi fondami vrámci spoločnosti je bezplatné. 0,00 % p. a. z majetku fondu 0% zo zhodnotenia
Logo spoločnosti
Hodnota majetku, ktorú spravuje spoločnosť Podiel spoločnosti na trhu Depozitár
4 553,36 mil. € 15,14 % UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.