Zverejnené: 06.04.2017

Cestovné poistenie


Cestovné poistenie je poistenie, ktoré zahŕňa podľa výberu klienta okrem poistenia liečebných nákladov v zahraničí  aj poistenie úrazu, batožiny, zodpovednosti za škodu, poistenie právnej ochrany na cestách v zahraničí, omeškanie letu, batožiny a poistenie doplnkových asistenčných služieb.

Poistením liečebných nákladov sú kryté náklady, ktoré vzniknú v zahraničí v rámci nevyhnutného lekárskeho ošetrenia v prípade akútneho ochorenia alebo úrazu, vrátane asistenčných služieb, na lieky predpísane lekárom v súvislosti s poistnou udalosťou, na prepravu do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia a náklady na prevoz domov, na prevoz telesných pozostatkov, náklady na vyslobodenie poisteného na horách a vo vode.

V rámci cestovného poistenia môže byť v ponuke poisťovne aj poistenie poplatkov za stornovanie. Cestovné poistenie poisťovne ponúkajú pre jednotlivcov, rodiny, firmy a  aj pre klientov nad 70 rokov.

Cestovné poistenie a jeho základné typy

  • Krátkodobé poistenie -  je  poistenie pre časovo ohraničené cesty, kde je jasný dátum odchodu a dátum návratu na Slovensko.
  • Celoročné poistenie -  je  poistenie pre ľubovoľný  počet ciest počas jedného roku. Podmienkou je dodržanie maximálnej doby trvania každej cesty inými slovami maximálna doba výjazdu.

Poisťovne majú zoznam rizikových športových aktivít vylúčených zo základného poistenia. Poisťovňa neuhrádza poistné udalosti, ak bol klient pod vplyvom alkoholu, narkotík alebo iných omamných látok. Výluku vykoná poisťovňa aj vtedy, ak je pred vycestovaním do krajiny povinné očkovanie a klient sa nezaočkuje.

Cestovné poistenie sa dá uzavrieť aj online cez web poisťovne alebo mobilnú aplikáciu. Poisťovňa cez sms pošle klientovi návod, vyberie si druh poistenia a účet zaplatí vo faktúre za telefón.

Každú poistnú udalosť musí klient nahlásiť po návrate domov poisťovni. Poisťovňa má nárok  si  vyžiadať doklady ako zdravotná dokumentácia, policajná správa a iné. Po nahlásení poistnej udalosti a zaslaní potrebných dokumentov , pracovník poisťovne – likvidátor poistnej udalosti overí, či má všetky potrebné doklady, ktoré  preukazujú vznik poistnej udalosti. Ak sú doklady v poriadku, je poistné plnenie od poisťovne vyplatené klientovi v priebehu niekoľkých dní.

Každá poisťovňa má svoju asistenčnú službu. Je to obchodný partner poisťovne, ktorý má pôsobnosť po celom svete. Ak sa klientovi v zahraničí niečo stane, alebo potrebujete poradiť, asistenčná služba je k dispozícií celých 24 hodín. So zamestnancami asistenčnej služby sa dohovoríte po slovensky. Kontakt na asistenčnú službu pre cestovné poistenie (uvedené na webe každej poisťovne) je potrebné mať uložené v telefóne.

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách