Zverejnené: 20.05.2022

Hrubá mzda


Hrubá mzdza je mzda, ktorá nebola znížená o dane a odvody, ktoré platí zamestnanec. Po odpočítaní dane a odvodov, ktoré sa odvádzajú z hrubej  mzdy, ostane čistá mzda, teda suma, ktorú vo výplatnom termíne dostane zamestnanec na účet. Ak naopak k hrubej mzde pripočítame všetko, čo za zamestnanca ešte navyše odvádza aj zamestnávateľ, dostaneme tzv. superhrubú mzdu. Tá už potom predstavuje všetky mzdové náklady zamestnávateľa na konkrétneho zamestnanca.

Hrubá mzda pozostáva zo základneého tarifného platu zamestnanca, ktorá je dohodnutá so zamestnávateľom v pracovnej zmluve. Ďalšími zložkami sú náhrady mzdy, ktoré sú poskytované počas čerpania dovolenky a náhrady za návštevu lekára, prípadne sprevádzanie rodinného príslušníka k lekárovi. Jednou zo zložiek hrubej mzdy sú aj odmeny. 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách